งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 000165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศกลวรรณ    ฉายเพ็ชร
2. เด็กชายจิรวัฒน์    หมื่นทิพย์
1. นางประคอง    มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร    พันธุ์มณี
2 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ประสิทธิสร
2. เด็กชายอนันต์    มีอนันต์
1. นางมรรยาท    มณีนวล
2. นางรุ่งทิพย์    สุวรรณรัตน์
3 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    นิลอินจันทร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ขุนชนะสงคราม
1. นางประภาพร    นะมะณี
4 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภราดล    แก้วโชติรุ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา    ยอสมเพ็ชร
1. นางสาวสุติมา    พรหมเมศร์
2. นายวิมล    จีนหมวกดำ
5 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเดชิษฐ์    ทองตราชู
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ใหม่แก้ว
1. นางวิไล    ไฝสุข
2. นางวราภรณ์    สุขนุ่น
6 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุธาสินี    ขาวพรม
2. เด็กชายปริญญา    มณีรักษ์
1. นายสุวิชา    ประกอบพันธ์
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพีระพรรณ    เรือนทอง
2. เด็กหญิงพิณไท    สุภิรมย์
1. นางพิมล    แสงพรหม
2. นางวรรโณ    ชื่นจิต
8 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพัชรพล    ขันทอง
2. เด็กหญิงสุวรรณี    ไชยรักษ์
1. นางรัชนี    สายเพ็ชร
9 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนากร    ปราณีจิตต์
2. เด็กหญิงอมรทิพย์    เจนศิริเจริญวงศ์
1. นางสาวอาภรณ์    สุวรรณรัตน์
2. นางวรรณนี    ศรีบุญคง
10 โรงเรียนบ้านป่าชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุริเยศ    สิริจารุวาจ
2. เด็กหญิงโยษิตา    พรหมมา
1. นางอภิญญา    ไชยทอง
2. นางคมขำ    แก้วอ่อน
11 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชัยธวัช    คำแก้ว
2. เด็กหญิงจอมขวัญ    เสนะพันธุ์
1. นางสมนึก    คงแก้ว
2. นางจินตนา    เหรียญไกร
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    หัสชัย
2. เด็กหญิงเนตรชนก    ขวัญแก้ว
1. นางอธิษฐาน    ยอดเอียด
2. นางกุศล    เมียนแก้ว
13 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายตนุภัทร    จันทร์กิ่งทอง
2. เด็กหญิงอริศรา    เพ็ชรรัตน์
1. นางสมนึก    ซุ่นพงศ์
2. นางวสิยา    เทพศรี
14 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภาสกร    สาระวดี
2. เด็กหญิงชนิษฐา    เรืองศรี
1. นางจารุวรรณ    ติ้งประโม
15 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุทน    แดงทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    สมชื่อ
1. นางสาวอุไร    สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค    บุญเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................