งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 000164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สติยานุช
2. เด็กหญิงนุชากร    ราชแก้ว
1. นางประคอง    มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร    พันธุ์มณี
2 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซุส    ศิริมาก กรันต์เชียง
2. เด็กชายธีรยุทธ    บุญมี
1. นางมรรยาท    มณีนวล
2. นางรุ่งทิพย์    สุวรรณรัตน์
3 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเจนวิทย์    วรรณะ
2. เด็กหญิงณัชชา    สุวรรโณ
1. นางประภาพร    นะมะณี
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฐากูร    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงกฤตยา    จันหนู
1. นางสมฤทัย    นัครามนตรี
2. นายนิพล    รัตนพันธ์
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายคฑาเทพ    คงทน
2. เด็กหญิงกุลธิดา    เฒ่าแก้ว
1. นางนาถชิดา    ภิญโญธนภัทร
6 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรุเพชรแก้ว
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า    เทพรักษ์
1. นางสอิ้ง    ดอนแดงรอด
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนาพล    ไชยชนะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    แซ่เตียว
1. นางพิมล    แสงพรหม
2. นางวรรโณ    ชื่นจิต
8 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรัฐพงษ์    รอบคอบ
2. เด็กหญิงสุธิดา    อินสุวรรณ
1. นายบุญอรรถ    ศรีสัจธรรม
2. นางนัยนา    กาญจนเพ็ญ
9 โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบุญญา    พันนาม
2. เด็กชายอดิศร    แสงจันทร์
1. นายอรุณ    ไตรสกุล
2. นางสาวอุมาพร    คังฆะมณี
10 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    นวลเจริญ
2. เด็กชายภูริภัทร    ชูแก้ว
1. นางณัฐวดี    ณะมณี
2. นางบูรณี    ขวัญทองชุม
11 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายลัทธพล    พลกำจัด
2. เด็กหญิงศุภัชญา    ยิ้มเซ่ง
1. นางจินตนา    เหรียญไกร
2. นางสครานิตย์    ชัยบุญ
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายไตรวิชญ์    จันคง
2. เด็กหญิงสาธิตา    ยอดปาน
1. นางอธิษฐาน    ยอดเอียด
2. นางตรีรัตน์    ทองไฝ
13 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนุเทพ    รอดนิตย์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    หวันอิ
1. นางลัดดา    พริกเบ็ญจะ
2. นางชุติมา    เพชรหนู
14 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    ขวดปลอด
2. เด็กชายรายอ    ช่วยประสม
1. นางจารุวรรณ    ติ้งประโม
15 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพลกฤษณ์    แสนสุด
2. เด็กหญิงอนัญญา    ทองขาว
1. นางอารมย์    เพ็ชรส่ง
2. นางอรพิน    ญานุปิติศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................