งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 000156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวมารีนา    เหมโห๊ะ
1. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชัชวาล    แซ่กี่
1. นายชนินทร์    สาโรจน์
3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนพวินท์    คงพันธ์
1. นางดรุณี    เสนาจิตต์
4 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญา    หวังจิ
1. นางสาวรอซีด๊ะ    ดอเส็ง
5 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุริยา    ลาเต๊ะ
1. นางพรรณศิลป์    วงศ์สำราญ
6 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเบ็ญญานี    นิทั่ง
1. นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
7 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวเดือนนภา    พรหมนายก
1. นางพรรณี    พรุเพชรแก้ว
8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัมรัน    จิเต็น
1. นางชวนพิศ    วงศ์เทพ
9 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายโกมล    สองแก้ว
1. นางเด่นดวง    สุขศรีแวว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................