งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 000155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวนิดา    ริกัง
1. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณกรณ์    ทองธรรมชาติ
1. นายชนินทร์    สาโรจน์
3 โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกูอิรฟาน    ขะเดถาวร
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    ปาละมาณ
4 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนันฑิตา    สดัน
1. นางนิภาวัลย์    กาเหย็ม
5 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาเดีย    หนูหมัด
1. นางสาวชริษา    ประสิทธิ์สร
6 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐริญา    กะลอเอียด
1. นายอุเส็น    นิสัน
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์    จิตภักดี
1. นางผอื้น    ชาติวัฒนา
8 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    มาหามะ
1. นางสาวรอซีด๊ะ    ดอเส็ง
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายแทนไท    รักขนาม
1. นางนาดียา    เด็นหมัด
10 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    แสงแดง
1. นางจิรฐา    แซ่ค่ง
11 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐริณี    ผลอ่อน
1. นางเสาวณิต    หมัดเลียด
12 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอริศรา    เหล๊าะหลี
1. นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
13 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ดัชถุยาวัตร
1. นางสาวสุดจินดา    แก้วทักษิณ
14 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซารีฟะห์    เหล็มม๊ะ
1. นายก้อเสม    เด็นหมัด
15 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายจินดาพล    สารดิษฐ์
1. นางสาวอัมพวัน    อะวะภาค
16 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรฮายา    หมะหลี
1. นางยุสณี    ระหัด
17 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรสิตา    สิทธิเดชากุล
1. นางนิตยา    จันทร์ธำรงค์
18 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ชูเพ็ง
1. นางสาวสมจิตร    แก้วคง
19 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    แก้วมี
1. นางนิภาภรณ์    ซื้อจ้าง
20 โรงเรียนบ้านสม็อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมิสบะห์    ลือโม๊ะ
1. นางสาวสุกัญยา    จิตรภูษา
21 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวนัสนันธ์    ปานดำ
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ชูศรี
22 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    พรหมมีฤทธิ์
1. นางสาวพัชรินทร์    พรมทอง
23 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายคณาวุฒิ    จันทรัตน์
1. นายฉัตรเทียนชัย    เพ็งลาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................