งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 000154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคีตภัทร    หลีหรี
1. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจันทิมา    หมูนี
1. นางสาวนูรฮัลนาน    ล่าบูรี
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสวรรยา    ภิรมย์
1. นางยุวนันท์    กลิ่นเลขา
4 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพีรวรรณ    พรมทองนุ้ย
1. นางสาวพิชญาพร    เกื้อก่อบุญ
5 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสัภยา    เส็มชูชูติ
1. นางภิญโญ    จิตต์รัตน์
6 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรอาซีลา    สะแต
1. นางสาวรอบีย๊ะ    นันแน่ 0862921300
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงน้ำฝน    เหมมัน
1. นางสาวจงดี    สังข์สุวรรณ
8 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสไบทิพย์    แสงแดง
1. นางจิรฐา    แซ่ค่ง
9 โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอนัญญา    อุมาจิ
1. นางสาวสุดารัตน์    หน้าหู
10 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบัสมา    ดุสะเหม๊าะ
1. นายก้อเสม    เด็นหมัด
11 โรงเรียนบ้านสำนักขาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอานนท์    เจ๊ะหมาด
1. นางมยุรี    ธรรมรักษา
12 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซาฟีนี่    เกตุสุวรรณ์
1. นางณัฐญา    ชนะภัย
13 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณิชารีย์    แก้วศรี
1. นางนิจพร    รอดคง
14 โรงเรียนวัดทุ่งพระ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิรา    ชุมมิ่ง
1. นางสาวรินรดา    มณี
15 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรุณวรรณ    จันทร์เป็ง
1. นางปิยะวรรณ    ตั่นหุ้ย
16 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัศวินี    แก้วช่วย
1. นางสาวสมจิตร    แก้วคง
17 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    เพ็ชรจันทร์แก้ว
1. นายธงชัย    แก้วพรหม
18 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเทพรักษ์    ไพโรจน์
1. นางอมร    พรมแก้ว
19 โรงเรียนบ้านลำลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายไซฟุดดีน    มะตีเยาะ
1. นางประจบ    รักษ์วงศ์
20 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุวรรณรัตน์
1. นางคอดิเย๊าะ    แวโซะ
21 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซานสูจี    เหมมา
1. นางแฉล้ม    นำอุทิศ
22 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอปีอ๊ะ    เด็นมานิ
1. นายเพนิม    แก้วสุข
23 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมะลีกี    มูซอ
1. นางอมรพรรณ    สุวรรณโณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................