งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 000152
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายไชยา    ขุนอักเขต
2. เด็กชายซาซิลีย์    เจริญเร๊ะ
3. เด็กชายลตีฟ    บินก่อเด็ม
4. เด็กชายนเรศ    เบ็นโส๊ะ
5. เด็กชายซากีรีน    สนยาแหละ
6. เด็กชายธีรพงษ์    ปานแก้ว
7. เด็กชายฟารุบ    ขุนพิจิตร์
8. เด็กชายโยฮาล    เต๊ะโส๊ะ
9. เด็กชายชาติรี    เบ็นยุหนุ้ย
10. เด็กชายบิลาน    หมัดร่วม
11. เด็กชายอริฟ    สายสหัส
12. เด็กชายฮาฟิซ    หวันหวัง
13. เด็กชายซะดาน    หมัดอาดัม
14. เด็กชายณัฐวุฒิ    หมัดเล
15. เด็กชายอัซซาน    สนยาแหละ
16. เด็กชายฮาซัน    สุวิสัน
17. เด็กชายเอกพล    คชธรรมรงค์
18. เด็กชายซอบีหรีน    หมุเส็มสะเดา
19. เด็กชายอามานัส    เส็นทอง
20. เด็กชายดารุณ    ฝาหล๊ะ
1. นายอับดลกอเดช    สาริปา
2. นายสมบูรณ์    พันธ์ยูโส๊ะ
3. นายสุนัย    พุทธกูล
4. นายพิศักดิ์    มาลินี
5. นางสาวรุ่งฤดี    หมีโดด
2 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุวนันท์    จันทร์ทองอ่อน
2. เด็กชายอนันต์    หะยีสะแอ
3. เด็กชายสิทธิชัย    ชูศรี
4. เด็กชายรอมฎอน    หลำสุข
5. เด็กหญิงฐนิชา    รุ่งเรืองศรี
6. เด็กหญิงฮาษาน๊ะ    มีดามี
7. เด็กหญิงโซเฟีย    อาบูวะ
8. เด็กชายวรวุฒิ    สายวารี
9. เด็กชายซอฟรอน    หมัดหลำ
10. เด็กชายกาดดาฟี    กาเด็ง
11. เด็กชายอาฟิตร์    อาแว
12. เด็กหญิงชนิกา    แซงบุญเรือง
13. เด็กหญิงอาซียะห์    ดอเลาะ
14. เด็กชายอันดูวา    ดอเลาะ
15. เด็กหญิงวิลาวรรณ    หละสัน
16. เด็กหญิงปวีณา    เหร็ม
1. นายประสิทธิ์    สุขคง
3 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายพรเทพ    ณสงค์
2. เด็กชายเก่งกล้า    พลันสังเกตุ
3. เด็กชายวิศิษฏ์    ปานขาน
4. เด็กชายเจษฎาวุฒิ    จันจิตจริงใจ
5. เด็กชายณัฐธิวุฒิ    พิรุณ
6. เด็กชายปรฎร    หนูมาก
7. เด็กชายทวีเดช    มณีขวัญ
8. เด็กชายครรชิต    พรุเพชรแก้ว
9. เด็กชายพิทักษ์    แสงรัตน์
10. เด็กชายอนันต์    ชัยวร
11. เด็กชายสุชาครีย์    ชูแก้ว
12. เด็กชายวรชน    ปัตตพัฒน์
13. เด็กหญิงโสรญา    หมัดเหม
14. เด็กชายภานุพงศ์    ทองปัสโน
15. เด็กหญิงวนิดา    ชูแก้ว
16. เด็กหญิงสุชาดา    แก้วสุข
17. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ศรีสุข
18. เด็กหญิงศศิธร    กาญจนรังษี
19. เด็กหญิงสุวิตา    ปานเพชร
20. เด็กหญิงนัฐณียา    พรุเพชรแก้ว
1. นางสาวอนงค์ศิริ    เยาวรัตน์
2. นางอารีรัตน์    เพ็ชรนก
3. นายปรีชา    เมืองละออง
4. นางบุษรินทร์    ศรีประสม
5. นายธีระ    เสน่หาภูวิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................