งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 000149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวีรนุช    หมัดหลี
2. เด็กหญิงสิริพร    อ้นดำ
3. เด็กหญิงมารีย๊ะ    บือราเฮง
4. เด็กหญิงบิลกิซ    ยะหรีม
5. เด็กหญิงอารอนดา    หมัดหลี
6. เด็กหญิงรุสมีนา    บากา
7. เด็กหญิงมารีนา    ยูโซะ
8. เด็กหญิงฮาฟเสาะห์    เปาะนุ
9. เด็กหญิงนูรูลอามีร่า    ยูโซ๊ะ
10. เด็กชายนันทวัฒน์    แท่งทอง
11. เด็กชายวิชัย    รักษ์จุล
12. เด็กชายสรวิชญ์    แซ่ซิน
13. เด็กชายอันดา    หมัดหลี
14. เด็กชายธีรวัช    เอียดนุ้ย
15. เด็กชายอานัส    หมัดและ
16. เด็กชายกามาล    สุหลง
17. เด็กชายซัยฟเล๊าะ    สมาแอ
18. เด็กชายอภิสิทธ์    โกราเมศ
19. เด็กชายเมคา    และลียะลา
20. เด็กชายอับดุลรอศักร์    หมาดสา
1. นางสาวสุนย์    ชวนะรักษ์
2. นางสุชาดา    อ่อนสันต์
3. นางพิมล    แสงพรหม
4. นางสุปราณี    ติเอียดย่อ
5. นางเพ็ญโฉม    ลัภบุญ
2 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวรวุฒิ    สายวารี
2. เด็กชายฮาดิษ    บินเด็น
3. เด็กหญิงซาร่า    โด่หลี
4. เด็กชายศราวุฒิ    ไลลรัตน์
5. เด็กหญิงนริสา    บัวนาค
6. เด็กชายอันวา    โอะขะหลี
7. เด็กชายสุรเดช    ขันติ
8. เด็กชายภานุพงษ์    คิดชอบ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองน้อย
10. เด็กชายโยฮัน    โต๊ะเตบ
11. เด็กชายอาซูวัน    เหล๊าะ
12. เด็กชายเรวัต    ขาวบก
13. เด็กชายฮาริส    โอ๊ะ
14. เด็กชายนรนาถ    ทองสง
15. เด็กหญิงเวรุยา    อุปนันท์
16. เด็กหญิงกษิรา    อาโกบไบ
1. นายประสิทธิ์    สุขคล
3 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกอเส็ม    มะโร๊ะ
2. เด็กชายเอกราช    อุทัยเกษม
3. เด็กชายณัฐพงษ์    วงษ์ใหญ่
4. เด็กชายมินธาดา    อาหลี
5. เด็กชายฮาซัน    ด่าโอะ
6. เด็กชายฮาสัน    สังข์วงษ์
7. เด็กชายอัมรินทร์    หอยหน
8. เด็กชายอนุกานต์    ปานช่วย
9. เด็กชายหมัดยูนุ้ย    หมัดยูโสบ
10. เด็กชายพงษ์พัฒน์    จิตรตรง
11. เด็กชายฮาฟิต    มะเด็ง
12. เด็กชายลุตฟี    ซือนิ
13. เด็กชายธันวา    มันตะสุม
14. เด็กชายภูวนาท    จิตรตรง
15. เด็กชายอับดลฟัตต๊ะ    แสงมาก
16. เด็กชายวสันต์    แสงตา
17. เด็กชายธนายุทธ    พรมก็ศรี
18. เด็กหญิงอนันตญา    จิตรตรง
19. เด็กชายศศินา    จิตรตรง
20. เด็กหญิงปิญานุช    พรมก็ศรี
1. นายนิรันดร์    เหย็บหมัด
2. นางสาววาสนา    ปิจุลกิลิน
4 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงละออ    สอมา
2. เด็กชายฮัซซัน    สะมะลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงอาสา    ยาเล๊าะ
4. เด็กหญิงกรรณิกา    สาเร๊าะ
5. เด็กชายยูมาอัต    อับดุลอาซิส
6. เด็กชายภานุเดช    มะนะ
7. เด็กชายมังซูร    ยีหมะ
8. เด็กหญิงวรนุช    หมะหลี
9. เด็กหญิงซีตีฟาตีมา    มะมิง
10. เด็กหญิงสาลิกา    ลาเต๊ะ
11. เด็กชายชารีฟ    ชายเร๊ะ
12. เด็กหญิงนิตยา    สะมะลาเต๊ะ
13. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี    ยีหวัง
14. เด็กชายนพดล    สะมะลาเต๊ะ
15. เด็กชายอามีน    เหมส๊ะ
16. เด็กชายอัดนาน    หมันหลี
17. เด็กหญิงนภัส    หิมะหลี
18. เด็กชายอานัส    ยีหวัง
19. เด็กชายพชร    เสาะหา
20. เด็กชายธีระเดช    หวันสะเม๊าะ
1. นางยุสณี    ระหัด
2. นางอุษา    จุลิวรรณลีย์
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพีรธิดา    เพชรย้อย
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    จองวัฒนกุล
3. เด็กหญิงกรกนก    วิศพันธ์
4. เด็กหญิงยอดหญิง    จิโอน
5. เด็กหญิงวารีฎา    หลงโซะ
6. เด็กหญิงอรุณลักษณ์    ขาวโอ
7. เด็กหญิงรวงข้าว    สุวรรณภูมิ
8. เด็กหญิงฉัตรฤดี    สุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงทิศาลักษณ์    แก้วเกลี้ยง
10. เด็กหญิงทิฆัมพร    ปลอดเปลี่ยว
11. เด็กชายปรเมศวร์    นิลรัตน์
12. เด็กชายปุรเชษฐ    พรหมทอง
13. เด็กชายพุฒิพงศ์    เพชรย้อย
14. เด็กชายสุพจน์    จิระรัตน์
15. เด็กชายธีรภัทร    สุวรรณวงษ์
16. เด็กชายภูวนาท    แก่นเพ็ชร
17. เด็กชายกันต์    จิบัว
18. เด็กชายกตัญญู    แก้วกล้า
19. เด็กชายณัฐภาส    ไชยรัตน์
1. นางสมศรี    สุขแก้ว
2. นางสมนึก    คงแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................