งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 000147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมัณฑนากร    แซ่แจ้น
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงวิภาดา    บุลวรรณ์
4. เด็กชายวิชนัย    หนูแก้ว
5. เด็กหญิงศิรประภา    บัวฝ้าย
1. นางเมธิณี    สิริพรหม
2 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พรมเรืองโชติ
2. เด็กหญิงณัฐวรา    สงสังข์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    พรมน้ำแก้ว
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ทองบุญเรือง
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ทรงทอง
1. นางสาวสุติมา    พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร    จีนหมวกดำ
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายคมสันต์    เพชรจูด
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    เพชรคีรี
3. เด็กหญิงจันจิรา    หมัดอาดั้ม
4. เด็กหญิงสุพัตรา    ฤทธิ์โต
5. เด็กหญิงนารียา    เสาะแสวง
1. นายชิบ    คำมณี
2. นายฐานุสรณ์    ยอดวิจิตร
4 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสารีนา    โส๊ะเบ็ญอาหลี
2. เด็กหญิงอนิสรีน    แหน่งนุ้ย
3. เด็กหญิงซารีฟะห์    เหล็มม๊ะ
4. เด็กหญิงฮูด้า    บินเด็น
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เหมหลำ
1. นายก้อเสม    เด็นหมัด
2. นายไพรินทร์    หวังเบ็ญหมูด
5 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    หีมหมีนทอง
2. เด็กชายสัญญา    หมัดหมัน
3. เด็กชายธีรวุฒ    และเหาะ
4. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์    หมะสมาน
5. เด็กชายฝิกรี    เจะหมะ
1. นางสาวกัญญารัตน์    หมัดหมัน
2. นายเกษม    บูหัส
6 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวัศพล    อภิรมย์รักษ์
2. เด็กชายอานนท์    แซ่เอี้ย
3. เด็กชายธรรณธร    วารีกุล
4. เด็กชายปัฐวิชญ์    วุ่นแก้ว
5. เด็กชายอติวิชญ์    วิชัย
1. นางสายชล    วงศ์พระจันทร์
2. นางสาววาสนา    เทพยจาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................