งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 000146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    แก้วเอียด
2. เด็กหญิงนงลักษณ์    ชูแก้ว
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ    บุญมาก
4. เด็กหญิงปัญจลักษณ์    วิสาระพันธ์
5. เด็กชายปริญญา    พรหมอินทร์
1. นางพรลภัส    แต้มทอง
2. นางสมนึก    หมาดหลี
2 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคุณัญญา    คำขาว
2. เด็กหญิงพนิดา    คงชิต
3. เด็กหญิงอรอนงค์    บางกลม
4. เด็กหญิงคณิถา    สุจริต
5. เด็กหญิงปริฉัตร    ชัยทอง
1. นางสาวพรทิทย์    รัสสะวรรณโณ
2. นายสุนันท์    นุ่นชูคัน
3 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณนิสา    หมะเด
2. เด็กหญิงอาทิตยา    หมัดลิหมีน
3. เด็กหญิงขนิษฐา    เอียดหมาน
4. เด็กหญิงมินตรา    แหละโรด
5. เด็กหญิงซาฟีหย๊ะ    หัดหมัด
1. นางชวนพิศ    วงศ์เทพ
2. นางสาวจุรีรัตน์    แหละเหล็ม
4 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอวาทิพย์    อาหลี
2. เด็กหญิงอนา    เมาะอะ
3. เด็กหญิงวาสนา    บาเหมสนิ
4. เด็กหญิงรุสนี    กะเดาะ
5. เด็กหญิงนูรยาฮาวาตี    แลมันเส็น
1. นางสาวนัสรียะห์    อะลีหะ
2. นางสาววีรยา    อาแว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................