งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 000145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิตยา    บัวนาค
2. เด็กหญิงกัลญา    อะนวล
3. เด็กหญิงอัชน่า    บ่าเหม
4. เด็กหญิงนูรัยดา    เพ็งเจ
5. เด็กหญิงรวิกานต์    โสดาหวัน
1. นางทิพวรรณ    ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัฟฟัณน์    มะแอ
2. เด็กชายซอฟวาน    สาแล๊ะ
3. เด็กชายยงยุทธ    แสงสิน
4. เด็กชายจีรพัฒน์    สาแหละ
5. เด็กชายภูรีภัทธ์    กาเยาะ
1. นายซุกรี    สาม่าน
2. นางสาวอะมาเลีย    มูณี
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยาณี    กาญจนเพ็ญ
2. เด็กหญิงดารณี    สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    เทพสุดา
4. เด็กหญิงวราภรณ์    ธรรมรัตน์
5. เด็กหญิงอาทิตยา    คงบุญ
1. นางผอื้น    ชาติวัฒนา
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกีรติ    เมืองทวี
2. เด็กชายโกวิท    จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงศตวรรษ    ต๊ะศักดิ์
4. เด็กหญิงนาเดีย    ดอเลาะ
5. เด็กหญิงพัสวี    บัวสุวรรณ
1. นางสุชาดา    อ่อนสันต์
2. นางเพ็ญโฉม    ลัภบุญ
5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงชนาภัทร    บุญเลิศ
3. เด็กหญิงจิดาภา    ดำแก้ว
4. เด็กหญิงพรรพษา    ไพโรจน์
5. เด็กหญิงสาลิณี    กรอบแก้ว
1. นางสมนึก    หมาดหลี
2. นางพรลภัส    แต้มทอง
6 โรงเรียนบ้านปริกใต้ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟ้าธิดา    บุญโชติ
2. เด็กหญิงพัชรี    ดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงกานต์ชนก    มุเส็ม
4. เด็กหญิงนัสซันย่า    กาเทพ
5. เด็กชายอัมรันต์    อินนุ
1. นางสุดา    หลำบิลส๊ะ
2. นางมยุรี    บิลหรีม
7 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรุสดี้    หนีสะเก็ม
2. เด็กชายสุการีย์    หัดหมัน
3. เด็กชายอัสรี    สันหมาด
4. เด็กหญิงรมัณยา    ล่าบุรี
5. เด็กหญิงอรัญญา    สุวรรณราช
1. นายสาโรจน์    ยีสะอุ
8 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณัฐกิต    ทองปลอด
2. เด็กชายเฟาซี    หัสเอียด
3. เด็กหญิงภาขวัญ    สูงรุ่ง
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์    นวลทอง
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา    เกื้อสกุล
1. นายแสง    เอียดยอด
2. นางสมศรี    สุขแก้ว
9 โรงเรียนวัดนาหมอศรี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโสภา    หมวดเพชร์
2. เด็กชายชาญณรงค์    สุวรรณกาญจน์
3. เด็กหญิงสุนิษา    มุสิกพันธ์
4. เด็กหญิงศิริญญา    หมานอะ
5. เด็กหญิงมาตา    มะหลี
1. นายบุญศิริ    จันทร
2. นางวันทนีย์    แซมเพชร
10 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชริฎา    สีทอง
2. เด็กหญิงนิชนันท์    เดชอรัญ
3. เด็กชายธนวุธ    จันมุณี
4. เด็กหญิงดนิตา    ชุมพราหมณ์
5. เด็กชายอธิป    เอียดเอก
1. นางวลิญดา    เพ็ชรนิล
2. นางสิริบุญ    อินทกูล
11 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวีรนุช    พิศแลงาม
2. เด็กหญิงนริสรา    เจะเล๊าะ
3. เด็กหญิงกัลยา    เนสะแหละ
4. เด็กหญิงอัสรีนา    หมันโส๊ะ
5. เด็กหญิงมาซิเต๊าะ    ปาเซเล๊าะ
1. นายโชค    บุญเรือง
2. นางสาวอุไร    สุวรรณบัณดิษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................