งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 000144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชารีฟ    สนิหลำ
2. เด็กหญิงสุรัยญา    สุพรรณ์
3. เด็กหญิงอัยรญา    หมื่นพล
4. เด็กหญิงรอชาดา    กะจิ
5. เด็กหญิงอริสรา    ล่อฮอย
1. นางทิพวรรณ    ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุดเดียนา    แวนิ
2. เด็กหญิงภูสดา    เมาะสู
3. เด็กหญิงรุสมีน    สะอิ
4. เด็กหญิงรุสนา    หะหมะ
5. เด็กหญิงฟารีดา    อาแว
1. นายอิสมะแอ    เหมหมัด
3 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย    เป้าเงิน
2. เด็กหญิงกุลรัตน์    นวลศรี
3. เด็กหญิงภคพร    สันเสนาะ
4. เด็กชายทินกร    สอนไชย
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    บุญทอง
1. นางปัทมา    สุวรรณขำ
2. นางสาวยู่ด๊ะ    ขุนจันทรัตน์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฟารีดา    หลงอะหลี
2. เด็กหญิงปลายฟ้า    ศิวะสาโร
3. เด็กหญิงชนันดา    อินทธนู
4. เด็กชายอานัส    สมาน
5. เด็กชายริฟฮาน    สาเหล็ม
1. นางแก้วตา    ทองบุญ
2. นางรัชนี    คงศรี
5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอธิตา    ปังแลมาปุเลา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เพชรเมือง
3. เด็กหญิงศิระดา    ศักดิ์ทะเล
4. เด็กชายนัทธิ์นที    จันทร์งาม
5. เด็กชายวรเดช    บุญใจ
1. นางภิญโญ    ลักษณะอัมพร
2. นางสาวดวงเดือน    เยาวรัตน์
6 โรงเรียนบ้านปริกใต้ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบุปผา    เจนชัย
2. เด็กหญิงปิติภัทร    ผลิปัญญา
3. เด็กหญิงทัศนีย์    เจ๊ะหนุ้ย
4. เด็กชายปิติพล    ผลิปัญญา
5. เด็กชายอามีน    หมีโดด
1. นางมยุรี    บิลหรีม
2. นางสุดา    หลำบิลส๊ะ
7 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนุวัฒ    แก้วนวล
2. เด็กชายอาดีลัน    ยะโก๊ะ
3. เด็กหญิงมาราตี    สิงหาด
4. เด็กหญิงรัตนาพร    วรพินธ์
5. เด็กหญิงซูรีนา    ขาหรีดาโอ๊ะ
1. นางจิรวัสส์    ไชยสุวรรณ
2. นางสาวสุไรยา    สะมะลาเต๊ะ
8 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิญาดา    หนิโอะ
2. เด็กหญิงอานัส    สมอยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงสุไรดา    สนิ
4. เด็กหญิงโซเฟีย    หะยีแว
5. เด็กหญิงซูนีตา    หวังแปด
1. นางสาวฮาบีบ๊ะ    เล๊าะล่อ
2. นายสุริยา    โอะหมาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................