งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 000143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวมารีนา    เหมโห๊ะ
2. นางสาวเกสิณี    หลีหม๊ะ
3. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ    ร่าหนิ
4. เด็กหญิงรอฝีอ๊ะ    ร่าหนิ
5. นางสาวนาซีเร๊าะ    ร่าหนิ
1. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2. นางธนวรรณ    รัตนะ
2 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ดวงสุวรรณ์
2. นางสาวนุชรีย์    สุขเทพ
3. นางสาวพรรณราย    พลศรี
4. เด็กหญิงฟาตีม๊ะห์    กาซอ
5. เด็กหญิงฟาตอนะห์    แฉะ
1. นายอับดลกอเด    มะเด๊าะ
2. นางสาวจำเนียน    เอียดแก้ว
3 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวนูรียัด    อะเหล๊าะ
2. นางสาวสุชาดา    สุขาทอน
3. เด็กหญิงชลธิชา    สำรามัน
4. เด็กหญิงพันธ์วิรา    ดีนหมัน
5. เด็กหญิงนูลัยลา    มะสะหมะ
1. นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
4 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายแสนสุข    สองสี
2. เด็กชายสุเรนทร์    รุยันต์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    ขุนทอง
4. เด็กหญิงนิโรบล    สุระบล
5. เด็กชายจักรพงศ์    ทองจันทร์
1. นางพรลภัส    แต้มทอง
2. นางสมนึก    หมาดหลี
5 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์    คงแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ปานเพชร
3. เด็กหญิงขวัญใจ    หลักจิตตโร
4. เด็กหญิงเขมรินทร์    แก้วจินดา
5. เด็กหญิงเกวลิน    แก้วสุข
1. นางพรรณี    พรุเพชรแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ    ทองมาก
6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวรอฮานี    โดยหมะ
2. เด็กหญิงอาซีซ๊ะห์    ตาเห
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ดาลี
4. เด็กหญิงฮุซนี    โตะหัด
5. เด็กหญิงนูไรดา    หมะหยะ
1. นางสาวนัสรียะห์    อะลีหะ
2. นางสาววีรยา    อาแว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................