งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 000142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนาภา    จิโส๊ะ
2. เด็กหญิงสุนิสา    เอียดเหร็ม
3. เด็กหญิงวรรณิษา    อะบูเห็ด
4. เด็กหญิงเนตรนภา    อย่าเหล๊าะ
5. เด็กหญิงเญาฮารี    หมัดอาหลี
1. นายวิรัตน์    ไชยชนะ
2. นางสะรีย๊ะ    เสมอภพ
2 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3
3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารดา    พันธุสะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา    ยะมาย
3. เด็กหญิงนาเดีย    อีหวี
4. เด็กหญิงสุนิษฐา    บากาหวี
5. เด็กหญิงนุร์ไอนี    ร่าหนิ
1. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2. นายสันติชัย    ยีด่อเหล๊าะ
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    เทพสุภา
2. เด็กหญิงดารณี    สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงกัลยาณี    กาญจนเพ็ญ
4. เด็กหญิงวราภรณ์    ธรรมรัตน์
5. เด็กหญิงอาทิตยา    คงบุญ
1. นางผอื้น    ชาติวัฒนา
5 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนา    หะแย
2. เด็กหญิงสาธินี    เส็นเจริญ
3. เด็กหญิงอินทิรา    เหมหมัด
4. เด็กหญิงเอมาวดี    เส็นเจริญ
5. เด็กหญิงอัสมะ    วาเยาะ
1. นางวณิชชา    นินวน
2. นางสาวเจริญจิตร    คงเพ็ชรศรี
6 โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายจิรสุตา    อินวงศ์
2. เด็กหญิงรัชนก    ช่อเพชร
3. เด็กหญิงสุรดี    แก้วทอง
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    พรหมรักษา
5. เด็กหญิงจิรัชญา    เอียดชูทอง
1. นางปลื้มใจ    แสงเจริญ
2. นางอรสา    คงถาวร
7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    ยีเจ๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐชาณัฐรัฐ    คำมา
3. เด็กหญิงวราภรณ์    พิทักษ์ธรรม
4. เด็กหญิงอัสมา    สาหาญกฤษ์
5. เด็กหญิงรุจิรา    เบ็ญหมาด
1. นางณัฐฐิกา    เทพสุริวงศ์
8 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนัจยามี    พยายาม
2. เด็กหญิงอัญชิสา    หลีหมิด
3. เด็กหญิงนาฟีส๊ะ    สนยาแหละ
4. เด็กหญิงนาซูฮา    ระวังงาน
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    หลำเบ็ญส๊ะ
1. นายอับดลกอเดช    สาริปา
9 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ก็เด็ม
2. เด็กหญิงนุสบา    ทองนุ่ม
3. เด็กหญิงหัสวานี    แขกพงก์
4. เด็กหญิงปิยรัตน์    วงพรต
5. เด็กหญิงจิตติมา    เหลือแก้ว
1. นายประสิทธิ์    สุขคง
10 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญ์ชโรทัย    หนูสอน
2. เด็กหญิงจันฑมาศ    ร่มเย็น
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ศรีมณี
4. เด็กชายธีรภัทร    สุวรรณวงศ์
5. เด็กชายอรรถภณ    ประทุมสังข์
1. นางสมศรี    สุขแก้ว
2. นางจิตรา    คชพลายุกต์
11 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐวีร์    ศีระพงศ์
2. เด็กหญิงจิญารัตน์    ชนะพาล
3. เด็กหญิงชนิตา    ศิริโรจน์
4. เด็กหญิงชาลินี    จุลแก้ว
5. เด็กหญิงอรเนตร    แสงสุวรรณ์
1. นายศิริพงษ์    เพชรมณี
2. นางเอมอร    อร่ามเรือง
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์    เส็น
2. เด็กหญิงอรวรรณ    หวังเหล็ง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    หมัดเหล็ม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์    สุขศรี
5. เด็กหญิงศุภรัตน์    อ๋องสกุล
1. นางชยานี    เพ็ชรกาศ
2. นางชวนพิศ    วงศ์เทพ
13 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สายดำรงค์
2. เด็กหญิงมาริษา    ช่วยดำ
3. เด็กหญิงณัฐชยา    แสงดำ
4. เด็กหญิงอทิตยา    จอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงอันทิรา    ตุ้ยนะ
1. นายโกวิท    สุนทรมาศ
2. นางกานต์พิชชา    สุวรรณโชติ
14 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเจริญพร    ฤทธิมนตรี
2. เด็กหญิงสมฤทัย    กิติสาร
3. เด็กหญิงอาธิตา    เหมมณี
4. เด็กหญิงสาธิตา    แก้วทอง
5. เด็กหญิงสาธิกา    แก้วทอง
1. นางสาวพัชรินทร์    พรมทอง
2. นางสาวพจนา    บุญสนอง
15 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุรัยดา    โต๊ะหัด
2. เด็กหญิงโซเฟีย    เล๊าะมอง
3. เด็กหญิงนุรมา    ดอเส็ง
4. เด็กหญิงฮายาตี    บอซู
5. เด็กหญิงนิฟาระห์    และมุสอ
1. นางสาวสิริณัฏฐา    ปัญญาชนะกิจ
2. นางสาวณัฐติญา    โยงนิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................