งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 000141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงต่วนอัสมะ    ต่วนอิแต
2. เด็กหญิงนูรีตา    หะสีแม
3. เด็กหญิงฟิตรี    สือแม
4. เด็กหญิงนาซวา    สาแม
5. เด็กหญิงนุรไอนิง    อาแว
1. นางสอรีป๊ะ    โอะหมาน
2 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ    มาหะหมะ
2. เด็กหญิงมารีณีย์    อีปง
3. เด็กหญิงโสรยา    ล่อเต๊ะ
4. เด็กหญิงอามานี    บันได้เจะ
5. เด็กหญิงนูรฟาติน    ดายอ
3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    หมัดสา
2. เด็กหญิงอานีซา    ทองคำ
3. เด็กหญิงอารียา    เหาะใบ
4. เด็กหญิงมัสยา    แลแรมะ
5. เด็กหญิงอัสมารา    หวังหลี
1. นางสัยหนับ    เสนานิคม
2. นางทิพวรรณ    ฤทธิ์โต
4 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมุกมณี    มะอักษร
2. เด็กหญิงลลิตา    วชิราภากร
3. เด็กหญิงวิรชา    สีนุ้ย
4. เด็กหญิงฟ้าใส    มีนาพันธ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    ประสบชาติ
1. นางกอบกิต    แก้วอรุณ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนรุมะห์    อุเซ็ง
2. เด็กชายเมคา    และลียะลา
3. เด็กชายมูอัมหมัด    นาอีนสะมะ
4. เด็กชายอับดุลรอศักร์    หมาดสา
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    โกราเมศ
1. นายสำรวย    โสตโยม
2. นางฮานาณ    อิศภาคย์
6 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัสนา    สนยาแหละ
2. เด็กหญิงมารีนา    พยายาม
3. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ    หมัดอาดัม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เสมสา
5. เด็กหญิงนภัสสร    มู่เก็ม
1. นางไซนาบง    หมัดเต๊ะ
7 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    แตหละ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    วงศ์สาคร
3. เด็กหญิงขวัญชนก    กิ้มทอง
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    บินดอละ
5. เด็กหญิงนัจละฮ์    อุสมัน
1. นางฐิตา    ตัญจะโร
2. นางสาลี    หลงอาหลี
8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาดาร์    สะแลแม
2. เด็กหญิงนาเดียร์    การิง
3. เด็กหญิงยัสมี    และนาหวัง
4. เด็กหญิงต่วนนิสรีน    ตูแวมูดอ
5. เด็กหญิงนูนารีย์    คาเดร์
1. นางสาวสูรี    ขะเดหรี
2. นางตือเราะ    หนิเร่
9 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    เสาวทอง
2. เด็กหญิงพัชรี    ขาวหมื่น
3. เด็กหญิงศศิธร    ชะอุ่ม
4. เด็กหญิงกชภรรค    แก้วเพชร
5. เด็กหญิงบุษกร    ศิริอภัย
1. นางแฉล้ม    นำอุทิศ
2. นางสาวสุนันธา    ปลูกไม้ดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................