งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 000103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาฟียะห์    แขวงบู
2. เด็กหญิงฮายาตี    แวปิ
3. เด็กหญิงนูรียะห์    โต๊ะหัด
1. นางคอรีย๊ะ    มะมิง
2. นางสาวปัตมา    กายียุ
2 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวนาซีเร๊าะ    ร่าหนิ
2. เด็กหญิงแก้วสุดา    หัดยี
3. เด็กหญิงกาญจนา    เพ็ชรภักดี
1. นางสุนีย์    ปรีชา
2. นางธนวรรณ    รัตนะ
3 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. นายซุนกิฟลี    โตะหลัง
2. เด็กหญิงซูฟาฮามี    อูมาสะ
3. เด็กหญิงอนุสรา    ขะหงี
1. นางสาววิไล    ตระกูลกลกิจ
4 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรีซ่า    หลำหัด
2. เด็กหญิงอรดา    ทองสีดำ
3. เด็กหญิงภัครมัย    หมินเส็น
1. นางสาวอังสนา    สีตะพงศ์
5 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฐิตาพร    กิรัมย์
2. เด็กหญิงเกวลิน    สำนวน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    สุวรรณชาตรี
1. นางกาญจนา    เจษฎาปิติภัทร
2. นางปลื้มจิตร    เจริญสิน
6 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวนารีต้า    สันแหละ
2. เด็กหญิงอารียา    หัดหมัด
3. เด็กหญิงดารีย๊ะ    ฝันฝา
1. นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
7 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ    แมเราะดำ
2. เด็กหญิงซูไรดา    ปาแน
3. เด็กหญิงดียาณา    และนอ
1. นางสาวจิรวดี    จันทร์เส้ง
2. นางสาวสุกัญญา    เมฆนิติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................