งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 000102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซอฟียะห์    ยาฟาด
2. เด็กหญิงกามีลล๊ะ    อับดุลเล๊าะ
3. เด็กหญิงคทารียา    โดยมัน
1. นางชุติกาญจน์    รุ่งเรือง
2 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายจุติสันติ์    สาและ
2. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา    มณีคุณ
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ    สีนวล
1. นางปณิตา    แก้วจังหวัด
2. นางรุ่งทิพย์    สุวรรณรัตน์
3 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์    เพ็งลาย
2. เด็กหญิงภูมิมรา    นามวิชา
3. เด็กหญิงธีริศรา    ปราบปราม
1. นางประไพ    มณีรัตน์
2. นายไพสณฑ์    เพชรทรรศนะ
4 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปณิษฐา    แจ้งศรี
2. เด็กหญิงพันไมล์    สังข์ทอง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กล่อมภัย
1. นางมะลิ    แก้วเพชร
2. นางสาวนูรีเย๊าะ    เหมเภอ
5 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกิตติยา    หนุ่มหยู
2. เด็กหญิงอารีญา    แซ่หลี
3. เด็กหญิงมลฑณะ    จีรวงศ์ไกรสร
1. นายสมโชค    ถาวรนุรักษ์
2. นางภาวนา    สุวรรณพาหุ
6 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสมฤทัย    จับจัด
2. เด็กหญิงอารียา    สนยาแหละ
3. เด็กหญิงวันวิสา    หวังนุ้ย
1. นางสาวกิตติมา    เอียดจุ้ย
2. นางภิญญา    ชำนาญแป้น
7 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    พรหมร่วมแก้ว
2. เด็กหญิงวราลักษณ์    ละอองเทพ
3. เด็กหญิงปริฉัตร    สุขงาม
1. นางอัมพาพร    แก้วสมวงค์
2. นางสาวยุพา    คงกระพันธ์
8 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงยามีล๊ะห์    หมานยอ
2. เด็กหญิงดีนัสร์    ปูเต๊ะ
3. เด็กหญิงนูรีซา    หมานโส๊ะ
1. นางเพ็ญศิริ    ไชยชนะ
2. นางสาวนพวรรณ    จรูญสอน
9 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฟัญยรี    สามะบู
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขวัญเพ็ง
3. เด็กหญิงพรรพัสสา    จินดาสุวรรณ์
1. นางพงษ์จันทร์    ปานพรหม
10 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมินธนาจ    ศักดิ์แสง
2. เด็กหญิงแธมมารีน    ขวัญทอง
3. เด็กหญิงสุรษา    แก้วมณี
1. นายสัจจานนท์    ชุมวาส
11 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงวรรณษา    แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุภาวดี    เรืองพุฒ
1. นางจินดา    สงวนศิลป์
12 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิตา    แอสาเมาะ
2. เด็กหญิงนูรีซา    อาบ๊ะ
3. เด็กชายนาซีรา    โดยหมะ
1. นางสาวดวงจิต    ทองคำ
2. นางสาวสริญญา    เบ็ญโสะ
13 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฟรุกอน    ลือแบลูวง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    แก้วเจริญ
3. เด็กหญิงนพรัตน์    บัวเพชร
1. นางรุ่งนภา    ไชยถาวร
2. นางจรรยา    ยอดไกร
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัสมา    สีเต็ม
2. เด็กหญิงฟิตรี่    ศรีทวี
3. เด็กหญิงปรียาพร    สังข์ทอง
1. นางพูนสุข    สุวรรณรัตน์
2. นางเพ็ญแข    จำปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................