งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 000010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงยุริด้า    แล๊ะบี
2. เด็กชายวรวิช    แก้วนอง
3. เด็กชายอดิศักดิ์    เต๊ะเหย๊าะ
4. เด็กชายฟูอาดีย์    สันหัส
5. เด็กชายหัฐกาล    สุวรรณกมลาศ
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    ยอดรุ่งเรือง
1. นายศักรินทร์    ยาเล๊าะ
2 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภูธเนศ    กาเยาะ
2. เด็กชายอาหะมะ    สะมะแอ
3. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์    มะสัน
4. เด็กชายอิสมาน    สาแล๊ะ
5. เด็กชายมะกรี    สาแล๊ะ
6. เด็กชายมูฮำหมัดซูฟียัน    ปล่องหอย
1. นายลิขิต    สนิ
2. นางไซหนับ    เบ็ญหีม
3. นางดวงนภา    สุวรรณพิมล
3 โรงเรียนวัดยางทอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชนวีร์    อินทรักษ์
2. เด็กชายวรรษธร    สมบูรณ์
3. เด็กชายพิทธยาธร    อนุสรณ์นาวิน
4. เด็กชายธนายุทธ์    จินดามณี
5. เด็กชายอธิยวัฒน์    แก้วคำ
6. เด็กชายสุทิวัส    ธรรมโชติ
1. นายวิรศักดิ์    ปุสวิโร
2. นางขนิษฐา    มู่สา
3. นางอนงค์    จันทร์เขียว
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฮัซมี    อับดุลสอมะ
2. เด็กชายอัฟฟาน    บอเกาะ
3. เด็กชายสุทัศน์    สายสนิท
4. เด็กชายอับดุลฮาลีม    แบรอ
5. เด็กชายรุสลัน    สาและ
6. เด็กชายอานิรุต    ผ่องมะหิงษ์
1. นายสำรวย    โสตโยม
2. นายสุรินทร์    ทองบุญ
3. นางกัลยา    บุญธรรม
5 โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมูนีเร๊าะ    ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงสุไลฮะ    มะหะหมัด
3. เด็กชายอาลัน    หีมอะ
4. เด็กชายอูดีบ    แม
5. เด็กชายศราวุธ    เล๊าะยิ
6. เด็กชายแวมิง    แวเย็ง
1. นางสาวฮามีด๊ะ    ยาโงะ
2. จ.ส.อ.หญิงนูรีน่า    ชิตวงษ์
6 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบัสรี    หัดสมัด
2. เด็กชายนพดล    หัดสมัด
3. เด็กชายพิสิษฐ์    ดอเลาะ
4. เด็กชายซอล่าฮุดดีน    สลำบ่อ
5. เด็กชายอาทิตย์    เจะแม็ง
6. เด็กชายมุซตอฟาร์    มูสอกะ
1. นายยงยุทธ    หลงมีหนา
7 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ขะหงี
2. เด็กหญิงลัยลา    หมิงหมะ
3. เด็กหญิงชิดชนก    สมาน
4. เด็กหญิงพลอย    มะรง
5. เด็กหญิงซูซานา    มะแซ
6. เด็กหญิงสาฝีน๊ะ    สะมะลาเต๊ะ
1. นายถาวร    วัดฑะทอง
8 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุธาสิณี    เทพศรี
2. เด็กชายธีรวัฒน์    สุขแก้ว
3. เด็กชายปัญญาวุฒิ    บุญฉวี
4. เด็กชายบัญญวัต    ทองศรี
5. เด็กชายพีรนัฐ    โสภณ
6. เด็กชายยศวรรธน์    ยอดทอง
1. นางสมพิศ    หิรัญสาลี
9 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฟุรกอน    สัยมาบู
2. เด็กชายวรพล    หัดหมัด
3. เด็กชายอาลี    จังแหละหวา
4. เด็กชายณัฐวุด    หมีทอง
5. เด็กชายภูธเนศ    โอกาส
6. เด็กชายวรัญญู    มั่นเจริญ
1. นางปาจารีย์    รัตนสุวรรณ
2. นายอภินันท์    สะอาด
3. นายเกษม    ตะลุง
10 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรสนรรณ    หนูพุ่ม
2. เด็กชายภูริพัฒน์    สิริภูวดล
3. เด็กหญิงรวิสรา    คงสง
4. เด็กหญิงกรีวลิน    ตามติด
5. เด็กหญิงนัฐพร    สวัสดิ์สิงห์
6. เด็กหญิงอริสา    แซ่กิ้ม
1. นายถนอม    ณะนวล
2. นางทัศนีย์    เทพศรี
3. นางเบญจิรา    จันทรเพชร
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายตะวัน    หัดคง
2. เด็กชายเอาวาลีน    ม่าอูน
3. เด็กชายอดิสรณ์    แหล๊ะแส๊ะ
4. เด็กชายเฟาซั้น    ม่าหยิ
5. เด็กหญิงปวีณา    ภู่โพธิ์
6. เด็กหญิงปนัดดา    จันทรุ่งโรจน์
1. นางจริยา    เพชรัตน์
2. นางจุรีรัตน์    ปาลรัตน์
3. นางพรเพ็ญ    เอกจิตต์
12 โรงเรียนวัดนาหมอศรี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชูเกียรติ    สุวรรณกาญจน์
2. เด็กชายศิวกร    กายเพชร
3. เด็กหญิงกาญจนา    หมวดเพชร์
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ    ศรีช่วย
5. เด็กหญิงปรารถนา    สุวรรณกาญจน์
6. เด็กชายอดิศร    ปานแก้ว
1. นางดวงกมล    ศรีเทพ
2. นายบีดีน    มะหลีเฝน
13 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนัทชา    พัตทะกุล
2. เด็กชายอรรถพล    บุญเพชร
3. เด็กชายฟาฏิน    เหมมุดิง
4. เด็กหญิงนาเดีย    เจะเงาะ
5. เด็กหญิงนารีมาลย์    เจะสมะแอ
6. เด็กหญิงณัฐมาลย์    มีเทพ
1. นางสาวสุภาภรณ์    ศรีรักษ์
14 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอับดุลเราะหมาน    หมินเส็น
2. เด็กชายอนัส    สะแลหมัน
3. เด็กชายหมัดซอฟี    สาแหละ
4. เด็กชายซุลฟักก้อร    ยีดือเระ
5. เด็กชายซุลกิฟลี    แห่เหล็ม
6. เด็กชายอรัญ    หมะหมาน
1. นายคิรีวัฒน์    แซ่ซู้
2. นายปิติ    เนาวรัตน์
3. นางสาวณัฐติญา    โยงนิ
15 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารูนี    อิสัน
2. เด็กชายมูหัมมัดเตาฟิด    ดามัน
3. เด็กชายมะราวี    กาซอ
4. เด็กชายอับดุลเลาะ    กอดอแม
5. เด็กหญิงฟาซีลา    หะยีปูเต๊ะ
6. เด็กหญิงนูรุลซูฮาดา    สามันดอลี
1. นางวรรณิดา    มณีอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................