หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   28 ส.ค. 2555   29 ส.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ส.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 3 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 3 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 4 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 2 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 2 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
6 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 4 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
7 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่่ 1 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่่ 1 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้อง 36 (อาคาร 6 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 36 (อาคาร 6 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 30 (อาคาร 5 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 37-38 (อาคาร 6 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 7-9 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 10-11 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 10-11 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
5 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี สนามกีฬาด้านทิศตะวันตก 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี สนามกีฬาด้านทิศตะวันตก 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
7 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี สนามกีฬาด้านทิศตะวันตก 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 12-13 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
2 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 14 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 30 (อาคาร 5 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
4 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
5 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 28 (อาคาร 5 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 28 (อาคาร 5 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
7 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
9 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องสมุด 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี สนามบาสเกตบอล 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 12-13 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 14 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 7 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 7 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 17-18 (อาคาร 3) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 17-18 (อาคาร 3) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 15 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
4 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 19-20 (อาคาร 3) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
5 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 21-22 (อาคาร 3) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
6 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
9 000704 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
10 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
11 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
12 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
13 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
14 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
15 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
16 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
17 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
18 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องดนตรีไทย 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
19 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
20 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
21 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
22 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
23 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
24 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
25 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
26 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี หอประชุม 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
27 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
28 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
29 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
30 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เวทีกลาง 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 33 (อาคาร 6 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 1-3 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 1-3 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
4 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 15 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี โดมเขียว 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
7 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 34 (อาคาร 6 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
8 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 34 (อาคาร 6 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
9 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 4-6 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
10 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 4-6 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
11 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 34 (อาคาร 6 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
12 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 33 (อาคาร 6 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
13 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 33 (อาคาร 6 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
14 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 7-9 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
15 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 7-9 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 6 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 6 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 5 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 5 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 12 (อาคาร 2 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 12 (อาคาร 2 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
3 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 10-11 (อาคาร 2 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-16.00
4 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 9 (อาคาร 2 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-16.00
5 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 13 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 13 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
7 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 14 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
8 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 14 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
9 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 15 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
10 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 15 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
11 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 14 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
12 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 14 (อาคาร 2 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000518 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 19-20 (อาคาร 3) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000519 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 21-22 (อาคาร 3) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]