หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ska3

สรุปอันดับที่หนึ่งของแต่ละกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุ สัญลักษณ์   คือ ข้อมูลไม่สมบูรณ์

000001. ภาษาไทย

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 85 ทอง เด็กหญิงเพ็ญนภา    ทองชูช่วย
นางณัฐติตา    เสนะกูล
 
2. การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 87 ทอง เด็กหญิงเขมจิรา    แสนราช
นางเจนติมา    พรหมทอง
 
3. การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 54 เข้าร่วม เด็กหญิงสุภาวดี    สุวรรณประดิษฐ์
นายฐิติวัฏฏ์    กล่ำจีน
 
4. เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนกฤณาวิทยา 92 ทอง เด็กหญิงชนิสรา    สุขงาม
นางจันทรา    โสรัตินนท์
 
5. เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 91 ทอง เด็กหญิงนัจญ์ดา    รักณรงค์
นางประภา    ชัวชมเกตุ
 
6. เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 80 ทอง เด็กหญิงกาญจนา    ทองพลัด
นางสาวจิรรัตน์    จันทวงศ์
 
7. การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี 92.66 ทอง เด็กหญิงภาสิตา    อ๋องแสง
นางสุนิตย์    พรหมทองบุญ
 
8. การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 90 ทอง เด็กหญิงอารียา    หลังยาหน่าย
นางสมญา    ดูล๊ะ
 
9. การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 88 ทอง เด็กหญิงสมฤทัย    สุทธิโพธิ์
นางศิรินาฏ    ทองไฝ
 
10. สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 55 เข้าร่วม เด็กชายอัฎนาน    บัวนาค
นางธนวรรณ    รัตนะ
 
11. การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 90 ทอง เด็กหญิงชนันธร    จิตติรัตนกุล
เด็กชายกิตติกร    จันทโกศล
นางจิราภรณ์    มูลจันทร์
 
12. การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 81 ทอง เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีวิบูลย์
เด็กหญิงพนิดา    บัวปาน
นางวรรณี    ราชแก้ว
 

000002. คณิตศาสตร์

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาปรัง 89 ทอง เด็กชายเกียรติศักดิ์    ยีเด็น
นางเสงี่ยม    พัวพันธ์
 
2. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 89 ทอง เด็กหญิงนลินรัตน์    พรหมทอง
นางประวิศา    แก้วขาว
 
3. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 64 ทองแดง เด็กหญิงมนัญญา    แก้วมณี
นางสาววิภา    กุกามา
 
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 87.2 ทอง เด็กชายณัฐภัทร    กมลเจริญ
เด็กหญิงอักษราณัฐ    ราชนิกร
เด็กหญิงเกวลิน    สุวรรณราช
นางสาววิพาภรณ์    ฉัตรวิริยะโยธิน
นางครองสิน    เสาวนีย์พิทักษ์
 
5. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 95 ทอง เด็กหญิงนุจรี    สาและ
เด็กหญิงโสมฤดี    มนตรี
เด็กหญิงนฤมล    สุวรรณโล
นางสาวกัณหา    ช่วยพันธุ์
นางภัทราวดี    ราชรองวังนุชิต
 
6. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปริก 94 ทอง เด็กชายยุคันธร    หาญป้อ
เด็กหญิงนารีรัตน์    พรมน้ำแก้ว
นางสาวสุติมา    พรหมเมศร์
นางสุภาพิตร    จีนหมวกดำ
 
7. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 65 ทองแดง เด็กชายจิ่งตง    แซ่จาง
เด็กชายพงษ์เทพ    ทองเภา
นางสาวสรินยา    มุเส็มสะเดา
นางสาวดรุณี    โพธิ์เจริญ
 
8. คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาปรัง 84 ทอง เด็กชายธนพล    สุรางค์ไทย
นางเสงี่ยม    พัวพันธ์
 
9. คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาปรัง 78 เงิน เด็กชายกิตติศักดิ์    ลักษณะ
นางจอมใจ    คงจันทร์
 
10. คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาปรัง 72 เงิน นายวิษณุ    ชูหมุน
นางสาวฐิติชญา    แย้มใจดี
 

000003. วิทยาศาสตร์

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 80 ทอง นางสาวซาฟีนะห์    นิยมเดชา
เด็กหญิงชนากานต์    เทพทอง
เด็กหญิงอัสมีดา    หมะอุเส็น
นางสาวดวงฤดี    แซ่จิว
 
2. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 90.5 ทอง เด็กหญิงนนท์ชนก    ชุ่มชื่น
เด็กชายศักดิพัฒน์    กองแก้ว
เด็กชายอภิสิทธิ์    ชาญเชิงพานิช
นางปรีดา    ศรีถกล
นางนรีกานต์    แก้วศรี
 
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 88 ทอง เด็กชายสาธิต    เลิศเดชะ
เด็กหญิงกวินธิดา    ยอดทอง
เด็กหญิงกรรภิรมย์    แซ่ซี
นางสาวกันติยา    เอียดแอ
นางสาวนันทนา    ทองขำ
 
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 84 ทอง เด็กหญิงไสหนับ    ยีมีนา
เด็กหญิงเชิญตะวัน    สวัสดิ์ธรรม
เด็กชายฉัตรมงคล    ชูเนียม
นางจริยา    หว่าหลำ
นางสาวนริศรา    แก่นชัย
 
5. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 84 ทอง นางสาวอรณิชา    ชายนวล
นางสาวจุฑามาศ    สันฝา
เด็กหญิงนันทรัตน์    เกื้อก่อแก้ว
นางเพลินพิศ    ยอดสกุล
นายเพียร    ยอดสกุล
 
6. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 88 ทอง เด็กชายฉลองทรัพย์    พันธ์คง
เด็กชายวีรภัทร    ศักดิ์ศฤงคาร
เด็กชายณัฐวีร์    จันทร์ปรุงตน
นางบุญรินทร์    คำทองแก้ว
นางสาวโสรยา    กึจิ
 
7. Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 90.2 ทอง เด็กหญิงภารดา    รอดคง
เด็กชายกีรติ    หนูวัน
เด็กชายยศกร    ศรีสุวรรณ
นางมณฑา    บูหัส
 
8. Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 88 ทอง เด็กหญิงนววรรณ    ดำแก้ว
เด็กหญิงวรลักษณ์    แก้วกลับ
เด็กหญิงรุ่งทิวา    แสนสวาท
นางอารี    พุฒพงษ์
นางมยุรี    ลักษณเลิศ
 
9. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 92 ทอง เด็กชายณภัทร    หมวกทอง
เด็กชายนันทวัฒน์    บุญรัตน์
นางสาวแน่งน้อย    ทองปลอด
นางนรีกานต์    แก้วศรี
 
10. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
11. เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 100 ทอง เด็กชายซัลวาณ    ดือราแม
เด็กชายสะแลมาน    ดอเลาะ
นางสาวปัทมา    ไชยลักษณ์
นายสมโชค    ศิริประภา
 
12. เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วง 100 ทอง เด็กชายอติชาติ    ห้องแก้ว
เด็กชายอาดัม    เปริมสมุทร์
นางนงนุช    เมืองเอียด
 
13. เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโหนด 99 ทอง เด็กชายอาลีฟ    หนิบู
เด็กชายรัฐพล    เจะยะ
นางสาวสมใจ    วิชัยโย
 
14. เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 66 ทองแดง เด็กชายอุสมาน    หนิยุหนุ๊
เด็กชายปวิช    ใจอ้าย
นางสาวจีราวรณ    เจริญ
 
15. เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 73.56 เงิน นายราชันต์    หมันหลี
นายอิบรอเอน    หนิยุหนุ๊
นางสาวจีราวรณ    เจริญ
 

000004. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 84 ทอง เด็กหญิงศุภรัตน์    หมัดสา
เด็กหญิงอานีซา    ทองคำ
เด็กหญิงอารียา    เหาะใบ
เด็กหญิงมัสยา    แลแรมะ
เด็กหญิงอัสมารา    หวังหลี
นางสัยหนับ    เสนานิคม
นางทิพวรรณ    ฤทธิ์โต
 
2. เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 88 ทอง เด็กหญิงมาริษา    ช่วยดำ
เด็กหญิงณัฐชยา    แสงดำ
เด็กหญิงอทิตยา    จอมฤทธิ์
เด็กหญิงอันทิรา    ตุ้ยนะ
เด็กหญิงณัฐธิดา    สายดำรงค์
นายโกวิท    สุนทรมาศ
นางกานต์พิชชา    สุวรรณโชติ
 
3. เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 91 ทอง นางสาวมารีนา    เหมโห๊ะ
นางสาวเกสิณี    หลีหม๊ะ
เด็กหญิงฟาตอน๊ะ    ร่าหนิ
เด็กหญิงรอฝีอ๊ะ    ร่าหนิ
นางสาวนาซีเร๊าะ    ร่าหนิ
นางสัยหนับ    เสนานิคม
นางธนวรรณ    รัตนะ
 
4. โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 81 ทอง เด็กหญิงอธิตา    ปังแลมาปุเลา
เด็กหญิงสุภาภรณ์    เพชรเมือง
เด็กหญิงศิระดา    ศักดิ์ทะเล
เด็กชายนัทธิ์นที    จันทร์งาม
เด็กชายวรเดช    บุญใจ
นางภิญโญ    ลักษณะอัมพร
นางสาวดวงเดือน    เยาวรัตน์
 
5. โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 85.4 ทอง เด็กชายณัฐกิต    ทองปลอด
เด็กชายเฟาซี    หัสเอียด
เด็กหญิงภาขวัญ    สูงรุ่ง
เด็กหญิงสลิลทิพย์    นวลทอง
เด็กหญิงจินต์จุฑา    เกื้อสกุล
นายแสง    เอียดยอด
นางสมศรี    สุขแก้ว
 
6. โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 91 ทอง เด็กหญิงจิราวรรณ    แก้วเอียด
เด็กหญิงนงลักษณ์    ชูแก้ว
เด็กหญิงอนงค์นาถ    บุญมาก
เด็กหญิงปัญจลักษณ์    วิสาระพันธ์
เด็กชายปริญญา    พรหมอินทร์
นางพรลภัส    แต้มทอง
นางสมนึก    หมาดหลี
 
7. ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปริก 87 ทอง เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พรมเรืองโชติ
เด็กหญิงณัฐวรา    สงสังข์
เด็กหญิงนารีรัตน์    พรมน้ำแก้ว
เด็กหญิงธัญวรัตน์    ทองบุญเรือง
เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ทรงทอง
นางสาวสุติมา    พรหมเมศร์
นางสุภาพิตร    จีนหมวกดำ
 
8. ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6  
9. ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 88 ทอง เด็กชายณัฐพงษ์    วงษ์ใหญ่
เด็กชายมินธาดา    อาหลี
เด็กชายฮาซัน    ด่าโอะ
เด็กชายฮาสัน    สังข์วงษ์
เด็กชายกอเส็ม    มะโร๊ะ
เด็กชายอัมรินทร์    หอยหน
เด็กชายอนุกานต์    ปานช่วย
เด็กชายเอกราช    อุทัยเกษม
เด็กชายหมัดยูนุ้ย    หมัดยูโสบ
เด็กชายพงษ์พัฒน์    จิตรตรง
เด็กชายฮาฟิต    มะเด็ง
เด็กชายลุตฟี    ซือนิ
เด็กชายธันวา    มันตะสุม
เด็กชายภูวนาท    จิตรตรง
เด็กชายอับดลฟัตต๊ะ    แสงมาก
เด็กชายวสันต์    แสงตา
เด็กชายธนายุทธ    พรมก็ศรี
เด็กหญิงอนันตญา    จิตรตรง
เด็กชายศศินา    จิตรตรง
เด็กหญิงปิญานุช    พรมก็ศรี
นายนิรันดร์    เหย็บหมัด
นางสาววาสนา    ปิจุลกิลิน
 
10. ละครคุณธรรม ม.1-ม.6  
11. ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดประจ่า 89 ทอง เด็กชายพรเทพ    ณสงค์
เด็กชายเก่งกล้า    พลันสังเกตุ
เด็กชายวิศิษฏ์    ปานขาน
เด็กชายเจษฎาวุฒิ    จันจิตจริงใจ
เด็กชายณัฐธิวุฒิ    พิรุณ
เด็กชายปรฎร    หนูมาก
เด็กชายทวีเดช    มณีขวัญ
เด็กชายครรชิต    พรุเพชรแก้ว
เด็กชายพิทักษ์    แสงรัตน์
เด็กชายอนันต์    ชัยวร
เด็กชายสุชาครีย์    ชูแก้ว
เด็กชายวรชน    ปัตตพัฒน์
เด็กชายภานุพงศ์    ทองปัสโน
เด็กหญิงโสรญา    หมัดเหม
เด็กหญิงวนิดา    ชูแก้ว
เด็กหญิงสุชาดา    แก้วสุข
เด็กหญิงแพรวพรรณ    ศรีสุข
เด็กหญิงศศิธร    กาญจนรังษี
เด็กหญิงสุวิตา    ปานเพชร
เด็กหญิงนัฐณียา    พรุเพชรแก้ว
นางสาวอนงค์ศิริ    เยาวรัตน์
นางอารีรัตน์    เพ็ชรนก
นายปรีชา    เมืองละออง
นางบุษรินทร์    ศรีประสม
นายธีระ    เสน่หาภูวิศ
 
12. ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  
13. เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 94 ทอง เด็กหญิงคีตภัทร    หลีหรี
นางสัยหนับ    เสนานิคม
 
14. เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 93 ทอง เด็กชายแทนไท    รักขนาม
นางนาดียา    เด็นหมัด
 
15. เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 95 ทอง เด็กชายสุริยา    ลาเต๊ะ
นางพรรณศิลป์    วงศ์สำราญ
 
16. มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสะบ้าย้อย 87 ทอง เด็กชายพลกฤษณ์    แสนสุด
เด็กหญิงอนัญญา    ทองขาว
นางอารมย์    เพ็ชรส่ง
นางอรพิน    ญานุปิติศักดิ์
 
17. มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 90 ทอง เด็กชายชัยธวัช    คำแก้ว
เด็กหญิงจอมขวัญ    เสนะพันธุ์
นางสมนึก    คงแก้ว
นางจินตนา    เหรียญไกร
 
18. มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังบวบ 93 ทอง เด็กชายอภิรักษ์    เพ็ชรแก้ว
เด็กหญิงสุชาวดี    เนียมหอม
นางสมนึก    ซุ่นพงศ์
นางวสิยา    เทพศรี
 
19. สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 93.65 ทอง เด็กหญิงภัณฑิรา    สุขประเสริฐ
เด็กหญิงพัชรินทร์    แสงแดง
เด็กหญิงลลิตาวดี    เดชทองคำ
เด็กหญิงนุชฎา    แก้วงาม
เด็กหญิงศศิมนทิพย์    ดวงมาลา
เด็กหญิงมณีรัตน์    ชโลธร
เด็กหญิงรุจิรา    หนูสันโดษ
เด็กหญิงรารุณี    หนูสันโดษ
เด็กหญิงถิระพรรณ์    อนันต์
เด็กหญิงนิศารัตน์    โอทอง
นางจิรฐา    แซ่ค่ง
นางศศิสุดา    แก้วเอียด
นางสุภาพ    เชาวนาสัย
 
20. สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดคลองยอ 80 ทอง เด็กหญิงชฎาพร    ทองแก้ว
เด็กหญิงเกศรินทร์    แก้วรัตน์
เด็กหญิงอนัญพร    คงแก้ว
เด็กหญิงกุลวดี    วรรณนุ้ย
เด็กหญิงทักษิณา    แก้วประสิทธิ์
เด็กหญิงทัศวรรณ    นิมิตรแก้ว
เด็กหญิงสุฑาทิพย์    แก้วนพรัตน์
เด็กหญิงกัลยารัตน์    จันทวงษ์
เด็กหญิงนุชรี    ขุนภักดี
เด็กหญิงกมลชนก    ไชยเจริญ
นางสาวสุวิมล    ทองคำหอม
นางสาววนิดา    แก้ววิชิต
นางสาวพิชา    เซ่งล่าย
 

000005. สุขศึกษา และพลศึกษา

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 94 ทอง เด็กหญิงอริสรา    ตำเต๊ะ
เด็กหญิงกันนิษา    หนูปาน
เด็กหญิงรุสลิม    นิยมเดชา
เด็กหญิงปุณยาพร    เพ็ชรคงแก้ว
เด็กหญิงมัณฑนา    นันตา
เด็กหญิงกรนภา    นกแก้ว
เด็กหญิงวรรณพร    เข็มทิศ
เด็กหญิงญานิศา    จามิกรณ์
เด็กหญิงอนุสรา    สลับศรี
เด็กหญิงวรรษมล    ลิ้มวิจิตร
เด็กหญิงณัฐชยา    เต็มรัตน์
เด็กหญิงสุธิดา    ศรีธนสาร
เด็กหญิงชญานิศ    แซ่อึ้ง
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    ศรีสังข์
เด็กหญิงอรวรา    เมืองแก้ว
เด็กหญิงทิพย์อาภา    ศรแก้ว
เด็กหญิงพีรธิดา    เพชรย้อย
เด็กหญิงซอนญ่า    ไฝพรม
นางสาธิดา    เพชรย้อย
นางกลิ่นกมล    เพ็ชรแก้ว
 
2. แอโรบิก ม.1-ม.6  
3. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 83.75 ทอง เด็กหญิงพิมลพรรณ    ผุยวันดี
เด็กชายอับดุลฮาฟิก    ลิลา
เด็กชายสุกรี    หมากปาน
นายวิษณุ    พาหุรัตน์
นางสาวหทัยทิพย์    หยงสตาร์
 
4. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 81.5 ทอง เด็กหญิงกุลณัฐ    ขำละออง
เด็กหญิงกันตา    บุญใจ
เด็กหญิงคนธวัลย์    จวงพันธ์
นางเพ็ญศิริ    สุวรรณโณ
นางสมนึก    หมาดหลี
 
5. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 68 ทองแดง เด็กชายวีรศักดิ์    เหลียวพัฒนพงศ์
เด็กหญิงศุภรัตน์    สุขสวัสดิ์
นายศักดิ์คเณ    ร่มสุข
 
6. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 54 เข้าร่วม เด็กหญิงวีณา    บูเหร๊ะ
เด็กหญิงอมิตา    ยูโส็ะ
นายดนรอซัค    เหล๊าะเร๊ะ
 

000006. ศิลปะ

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 95 ทอง เด็กหญิงฟิตดาว    พรหมเพ็ชร
เด็กหญิงอาทิตยา    พัฒยา
เด็กหญิงอาซีซะห์    วาเต๊ะ
นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
นางสัมมะนา    แก้วบุตร
 
2. ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 90 ทอง เด็กหญิงซูไฮดา    สาและ
เด็กหญิงนูรรีนา    ดามะ
เด็กชายศราวุธ    สันหมัน
นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
นางสาวรัชนี    ภู่พัชรกุล
 
3. ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 92.75 ทอง เด็กหญิงสนธยา    สุหลง
เด็กหญิงนัยญานา    หมัดศิริ
เด็กหญิงกานต์สินี    อาลี
นายอับดุลมายีส    บูหวัง
 
4. วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 95 ทอง เด็กหญิงอิลฮัม    ดอมาลี
นายนคร    เจริญทรัพย์ยิ่ง
 
5. วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 95 ทอง เด็กชายเกื้อกูล    ทองวงค์
นางสาวศิริพร    ศิริกาญจนโรจน์
 
6. วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังบวบ 86 ทอง นายสวัสดิ์    ทองพรหม
นายสุเทพ    เหมมัน
 
7. เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 95 ทอง เด็กหญิงตัสนี    หอมะเน๊าะ
นางสาวอุษณีย์    เสือดี
 
8. เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 97 ทอง เด็กหญิงดารียา    เระสะอะ
นางสาวอุษณีย์    เสือดี
 
9. สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 95 ทอง เด็กหญิงโซฟีนา    คนุงกากะ
เด็กหญิงตัสณีม    มะสะ
นายวิรัตน์    มณีโชติ
นางสาวสรินญา    เบ็ญโส๊ะ
 
10. สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 90 ทอง เด็กหญิงสุกันดา    บูลัดลีจิง
เด็กหญิงปิยะวรรณ    โดยหมะ
นายวิรัตน์    มณีโชติ
นายนรเชษฐ์    เพชรหัวบัว
 
11. สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 97 ทอง เด็กชายบูรฮัม    หอมะเน๊าะ
เด็กชายอับดุลรอฟุต    มะอีตำ
นายวิรัตน์    มณีโชติ
นางสาวจิรวดี    จันทร์เส้ง
 
12. วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 95 ทอง เด็กชายนฤเบศร์    ทรัพย์ทวี
นายถาวร    ลักษณาวงค์
 
13. ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโหนด 98 ทอง เด็กหญิงนุชสดีญา    หนิบู
เด็กหญิงอามีรา    ยีโกะ
เด็กหญิงจิดาภา    ศรีช่วย
นางสาวกัญญา    ระสิตานนท์
นางสาวสุใบบ๊ะ    ขะเดหรี
 
14. ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 94 ทอง เด็กชายอนัส    เจะและ
เด็กชายอับดุลเราะห์มาน    พินิจพจนา
เด็กชายอัฎฮา    มูสอ
นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
นางจรูญกลิ่น    พิศาล
 
15. ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 84 ทอง เด็กชายยะยา    มะลี
เด็กชายมะฮัมดี    หวังกะจิ
เด็กชายฮาฟิต    ดอเล็ง
นางสาวอุษณีย์    เสือดี
นายดลเดช    บิลยะหีม
 
16. ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 92 ทอง เด็กชายภานุวัฒน์    ผุดพัฒน์
นายธำรงค์    มณีนวล
 
17. ระนาดเอก ม.1-ม.3  
18. ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 91 ทอง เด็กชายนันทิพัฒน์    หวานวงศ์
นายหัสชัย    เสียงอ่อน
 
19. ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  
20. ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 90 ทอง เด็กชายธนากฤต    แสงจันทร์
นายหัสชัย    เสียงอ่อน
 
21. ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  
22. ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 94 ทอง เด็กชายกัสมินต์    เบ็ญหมัน
นายหัสชัย    เสียงอ่อน
 
23. ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3  
24. ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 90 ทอง เด็กชายนครินทร์    รัตนวรรณชัย
นายธำรงค์    มณีนวล
 
25. ซอด้วง ม.1-ม.3  
26. ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 85 ทอง เด็กชายอัฏวุฒิ    ทานา
นายธำรงค์    มณีนวล
 
27. ซออู้ ม.1-ม.3  
28. จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 87 ทอง เด็กชายบารมี    สะอาด
นายธำรงค์    มณีนวล
 
29. จะเข้ ม.1-ม.3  
30. ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 87 ทอง เด็กหญิงลักษณพร    รักโข
นางสุพรรณิการ์    ทับถม
 
31. ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3  
32. ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 94 ทอง เด็กหญิงชนิกานต์    สัมฤทธิ์ผล
นายหัสชัย    เสียงอ่อน
 
33. ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 81 ทอง เด็กชายอานนท์    เพ็ชรคง
นางสาวสุภารัตน์    อัคคะเมธี
 
34. ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 89 ทอง เด็กชายชนาธิป    คงอ่อน
นางสุพรรณิการ์    ทับถม
 
35. ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  
36. วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 88 ทอง เด็กหญิงชลิตา    แก้วทอง
เด็กหญิงซัลมา    เอสเอ
เด็กหญิงพิยดา    สุวรรณรัตน์
เด็กหญิงพิมพลอย    เกณฑ์สาคู
เด็กหญิงวรรษฎี    ทองเมือง
เด็กชายนิติพล    บุญมาก
เด็กชายสิทธิศักดิ์    สมราช
เด็กหญิงจิราพร    เพียคำ
เด็กหญิงนิภาพรรณ    อุนธุโร
นางอนงค์นาฎ    ไข่มุกด์
นายวาริส    เจ๊ะกา
นางเยาวพา    นุ่มคง
 
37. วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6  
38. วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6  
39. วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6  
40. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6  
41. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6  
42. วงอังกะลุง ป.1-ป.6  
43. วงอังกะลุง ม.1-ม.6  
44. วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6  
45. วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6  
46. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาปรือ 83 ทอง เด็กชายสุชาติ    สันดาโอ๊ะ
นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
 
47. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3  
48. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 95 ทอง เด็กหญิงอรกัญญา    สุขลายาจิต
นางสาววันเพ็ญ    เหมหลง
 
49. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประจ่า 95 ทอง เด็กหญิงเขมรินทร์    แก้วจินดา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ    ทองมาก
 
50. ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 76 เงิน เด็กชายนนทนันท์    ดำเกษ
นางสุวรรณา    สารพันธ์
 
51. ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังไทร 85.83 ทอง เด็กหญิงกัญญารัตน์    มะลิด
นายมโนธรรม    ศิริรัตน์
 
52. ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประจ่า 73 เงิน เด็กชายพิเชษฐ์    เทพพิพิธ
นางสาววัศราภรณ์    ผอมแก้ว
 
53. ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประจ่า 88.25 ทอง เด็กหญิงรติมาภรณ์    คงแก้ว
นางสาววัศราภรณ์    ผอมแก้ว
 
54. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 89 ทอง เด็กชายนนทนันท์    ดำเกษ
นางสุวรรณา    สารพันธ์
 
55. ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาปรือ 82 ทอง เด็กชายเร๊าะห์หมาน    อาบาหลี
นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
 
56. ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบาโหย 65 ทองแดง เด็กชายนันทวัฒน์    เกื้อก่อบุญ
นางสาวสุชาดา    ไชยวรรณ
 
57. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสายชล 93 ทอง เด็กหญิงอมรศิริ    ไชยเอียด
นางสาวนาฏกร    เสนะพันธุ์
 
58. ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 89.25 ทอง เด็กหญิงประภัสสร    จันทรัตน์
นางชไมพร    ทองเจือเพชร
 
59. ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาปรัง 81 ทอง เด็กหญิงอรชุมา    มีสิน
นางปราโมทย์    รำจวนจร
 
60. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 63 ทองแดง เด็กชายอัฎนาน    บัวนาค
นางจงจิต    แก้วเดช
 
61. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 85 ทอง นางสาวเกสิณี    หลีหม๊ะ
นางจงจิต    แก้วเดช
 
62. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6  
63. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3  
64. แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 90 ทอง เด็กชายนนทนันท์    ดำเกษ
เด็กชายกัณตพล    ทองนวล
เด็กชายสุกรี    ศรีชนะ
เด็กชายวิสุทธิ์    รัตนเทพ
เด็กชายอภิวัฒน์    ประชุมทอง
เด็กหญิงอดิษา    ดำแก้ว
เด็กหญิงอทิตยา    จอมฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐธิดา    สายดำรงค์
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    เม่งช่วย
เด็กหญิงณัฐชยา    แสงดำ
นายปานเลิศ    ณ แก้ว
นางสาวนิภาพร    มะโนเรศ
นางสาวสายพร    พรหมเอียด
 
65. แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 80 ทอง เด็กชายบุรินทร์    แย้มเขียว
เด็กชายพิชิตชัย    แดงศรีวัลย์
เด็กชายสุเชาว์    เขียวไสว
เด็กชายสราวุฒิ    ขุนเดื่อ
เด็กหญิงเรนุกา    ทองชุมนุม
เด็กหญิงสินีนาฏ    ยอดเมฆ
เด็กหญิงดวงมณี    กิ้มศรี
เด็กหญิงอาทิตยา    สมสุข
นางสาวอันทิรา    แก้วประดับ
นางมะลิ    แก้วเพชร
นางสอิ้ง    ดอนแดงรอด
 
66. ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 90 ทอง เด็กหญิงนูรียะ    เจะแม
เด็กหญิงจุฑามาศ    จันทร์แก้ว
เด็กหญิงวรรณอาสา    อ่อนศรีชัย
เด็กหญิงวทันยา    บุญชู
เด็กหญิงรัชนันต์    แดงเหมือน
เด็กหญิงนูรีซัน    โด่หลี
นางชุติมา    เพชรหนู
นางวิไลลักษณ์    เกษมไชยานันท์
นางลัดดา    พริกเบ็ญจะ
 
67. ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
68. นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 92.25 ทอง เด็กหญิงนูรียะ    เจะแม
เด็กหญิงจุฑามาศ    จันทร์แก้ว
เด็กหญิงวรรณอาสา    อ่อนศรีชัย
เด็กหญิงรัชนันต์    แดงเหมือน
เด็กหญิงนูรีซัน    โด่หลี
นางชุติมา    เพชรหนู
นางวิไลลักษณ์    เกษมไชยานันท์
 
69. นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 93 ทอง เด็กหญิงมนัญญา    แก้วมณี
เด็กหญิงดวงพร    น่วมศีนวล
เด็กหญิงนิตยา    ร่างศรีคง
เด็กหญิงนิอร    ช่องงาม
เด็กหญิงวรรณภร    ทะนะสันต์
นางสุนิสา    โสภากุล
 
70. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 86 ทอง เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์    อะอูน
เด็กหญิงเอลาวาตี    เต๊ะโกะ
เด็กหญิงซัลวาณีย์    ดือรามะ
เด็กหญิงศิริญยา    หมัดเหล็ม
เด็กหญิงการีม๊ะห์    เต๊ะโกะ
เด็กหญิงสารีนา    หวังจิ
เด็กหญิงยามีล๊ะ    สันอิ
เด็กหญิงดารุณา    กอเด
นางสายใจ    พิรุณ
นางสาวปรีดา    แก้วสวัสดิ์
นางอังคะนา    แก้วประดับ
 
71. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 90 ทอง เด็กหญิงอรวรรณยา    สงโสม
เด็กหญิงอรอมล    สงโสม
เด็กหญิงนิศารัตน์    ขุนแสง
เด็กหญิงมาริสา    ศาลาน้อย
เด็กหญิงวรรณวิสา    ผ่านสุข
เด็กหญิงชฎาภรณ์    เอียดเพ็ชร
เด็กหญิงสุวรรณี    ชุมแดง
เด็กหญิงอาทิตติยา    หนูสังข์
เด็กหญิงกรรณิกา    แก้วเขียว
เด็กหญิงศุภิสรา    รักษาชุม
เด็กหญิงชลกร    เพ็ชรแก้ว
เด็กชายฮาลีม    สมจริง
นายเตชิต    กาญจานารักษ์
นายสุนทร    บุญจิตร
เด็กชายสุรชัช    สงโสม
เด็กหญิงศุภัสสรา    กูลเกื้อ
นางสุพรรณี    ณรงค์กูล
นางตรีนุช    คงคาเนรมิตร
นางยุภาพร    แก้วเกาะสะบ้า
 
72. แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 78 เงิน เด็กหญิงเมษา    มุสอ
เด็กหญิงรูฮาณีย์    เหย็มแหละ
นางสาวสากีน๊ะ    เอียดสุหรี
เด็กหญิงอาลีย๊ะ    อะบูเห็ด
เด็กชายอาหลี    สีสาแม
นางสัยหนับ    เสนานิคม
นายสันติชัย    ยีด่อเหล๊าะ
 
73. มายากล ม.1-ม.6  

000007. กิจกรรมท้องถิ่น

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ

000008. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 87 ทอง เด็กชายปณัยกร    แซมมณี
เด็กหญิงฮาลีซา    มิหีม
เด็กหญิงนัสริน    ยือแร
นางพัชรี    กาญจนวงศ์
นางวัลลา    ชุมแก้ว
 
2. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 88.9 ทอง เด็กหญิงรสิตา    พุ่มวัง
เด็กหญิงสิริกานต์    ไชยภูมิ
นางเมธิณี    สิริพรหม
 
3. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 89 ทอง เด็กชายโชคอนันต์    พุทธโร
เด็กชายศรายุทธ    วันกาโย
เด็กชายยุรนันท์    ขาวพรม
นายธีรวัฒน์    บุญทอง
นายสุวิชา    ประกอบพันธ์
 
4. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 10 เข้าร่วม เด็กหญิงฑิตยา    ทองร้อยชั่ง
เด็กหญิงณัฐฐากร    บุญศรี
เด็กชายศรวิษฐา    พรหมบุตร
นางสาวรัตน์ถาพร    สุทธิโพธิ์
นางไมตรีจิต    ศรีไตรรัตน์
 
5. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3  
6. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 90 ทอง เด็กหญิงสุรัยยา    มะเด็น
เด็กหญิงลาตีฝ๊ะ    ใจดี
เด็กหญิงนาเดียฮ์    ล่าเม๊าะ
นางสุภา    เส็นธนู
นางสาววาสนา    ปิจุลกิลิน
 
7. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างาม 86 ทอง นายสุเบต    หมานถัด
นายนัดสะรี    สอหน๊ะ
นายอิทธิชัย    เส็นหมาน
นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
 
8. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  
9. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 0 - เด็กชายซานูซี    และกา
เด็กชายซายูตี้    หนิแล๊ะ
เด็กชายเจษฎา    สันเหม๊าะ
นางสาวนพวรรณ    จรูญสอน
นางเพ็ญศิริ    ไชยชนะ
 
10. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3  
11. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเคลียง 88 ทอง เด็กชายนรินทร์    รองเดช
เด็กชายสุทธิวัฒน์    ทองเป็นเพชร
นางสุริยาพร    นวลทอง
 
12. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 89 ทอง เด็กชายนิติกร    สีเขียว
เด็กหญิงอัดสมา    อะมัด
เด็กหญิงมาลินี    จันทร์ทิน
เด็กหญิงจิราพร    ทองบริสุทธิ์
เด็กหญิงพัชราวดี    ทองจันทร์
เด็กหญิงพิชญาภรณ์    กุแหก
นางฉวีวรรณ    วรรณวิล
นางสุนีย์    บุรีรักษ์
นางลิมปเลขา    ไชยสาลี
 
13. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 95 ทอง เด็กชายอดิศักดิ์    ศักดิ์ทะเล
เด็กหญิงสายรุ้ง    บุญมาก
เด็กหญิงแสงเทียน    แก้วไฟ
เด็กหญิงวาสนา    แก้วลำหัด
เด็กหญิงสุนิสา    ยอดแก้ว
เด็กชายวุฒิชัย    ชูสุวรรณ์
นางบุญชื่น    ณ นรงค์
นางศิริพร    วกกุม
นางภิญโญ    ลักษณะอัมพร
 
14. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 89.33 ทอง เด็กชายอานนท์    เพชรแก้ว
เด็กชายอาณัติ    หมัดอาดัม
นายฐานุสรณ์    ยอดวิจิตร
 
15. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
16. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 92 ทอง เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ขันธุปัตย์
เด็กหญิงอรณี    สว่างเนตร
เด็กหญิงกนกวรรณ    ไชยสินธ์
นางสาวระรวย    จันทวงศ์
นางสาวชุลีกร    ประสมพงศ์
 
17. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 90.3 ทอง เด็กหญิงกัสมา    มะซอ
เด็กหญิงน้ำฝน    การะหงษ์
เด็กหญิงอัสมา    เจะสนิ
นายอายุทธ    สะอุ
นางยุพิน    แสงยอ
 
18. การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6  
19. การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3  
20. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 88 ทอง เด็กชายภานุวัฒน์    หมัดหลี
เด็กชายกฤษฎา    ยะมาย
นางสาวดวงกมล    พรุเพชรแก้ว
นางทิวาพร    คงบ้านควน
 
21. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 96 ทอง นายสุธิพงศ์    มคะสะสโยะ
นายอิสดาเร็ด    ร่าหนิ
นางสาวดวงกมล    พรุเพชรแก้ว
นางทิวาพร    คงบ้านควน
 
22. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 91.25 ทอง เด็กหญิงฐาปนี    เพชรขวัญ
เด็กหญิงณัฐกุล    รัตนเสถียร
เด็กหญิงพัชรพร    พรหมอักษร
นายถวัลย์    แก้วขาว
 
23. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 92 ทอง เด็กหญิงอาฟาง    ตาคำ
เด็กหญิงอุบลวรรณ    บุษดี
เด็กหญิงกรชวัล    บินลังโกตา
นางแสงแข    ช่วยนุกูล
นายนพรัตน์    ชุติจิรัฐิติกาล
 
24. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 82.4 ทอง เด็กหญิงสุธาวี    สุภาพ
เด็กหญิงเยาวเรศ    แก้วเจริญ
นางสาวฉันทพิชญา    ชัยชนะสงคราม
 
25. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเลียบ 89 ทอง เด็กหญิงขจีวรรณ    โต๊ะบ่าหมะ
เด็กหญิงธิดารัตน์    มั่งวงศ์
เด็กหญิงวนิดา    ขุนดำ
นางสาวเพ็ญศรี    นิภานันท์
 
26. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 92 ทอง นางสาวเมติกาน    หล๊ะตำ
นางสาวปัทมา    ชูเขียว
นางสาวสุทธิดา    สะเม๊าะ
นางเบญจมาศ    เนตรสว่าง
นางหามีด๊ะ    ชำนาญวารี
 
27. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุโสะ 84 ทอง เด็กชายนัสรี    บารา
เด็กชายดุนญา    สามะ
นายทวี    สมหวัง
 
28. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำเปา 83 ทอง เด็กหญิงอีมาน    จินารง
เด็กหญิงวิลาสินี    มามุ
เด็กหญิงนัสรียะห์    เปาะมะ
นางนภาภัส    ลอยทอง
นางอุราวดี    หมื่นเพชร
 
29. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 97 ทอง เด็กหญิงมณฑิตา    แก้วประกอบ
เด็กหญิงจริยา    อัสสนะ
เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ฝอยทอง
นางสาวจรินทิพย์    ราชสุวรรณ
นางสาวอาซีย๊ะ    ฮะโกะ
 
30. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทับโกบ 89 ทอง เด็กชายอิศเรศ    วงศ์หฤทัย
เด็กชายนพรัตน์    จันทรัตน์
นายรุสราญ    อะหลี
 
31. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 73 เงิน เด็กชายไกรวุฒิ    ย้อยเสริฐสุด
เด็กชายพิสิฐ    สันตะโร
นายมารุต    ภิรมย์
 
32. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 90 ทอง เด็กหญิงปัทมา    เจะสัน
เด็กหญิงนูรวารี    สมาน
เด็กหญิงรูซาน่า    และหีม
นางสมมาตร    พร้อมมูล
นางภาพมณี    นวลละม้าย
 
33. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 94 ทอง เด็กหญิงเนาวรัตน์    ทองยอด
เด็กหญิงอัสมะห์    อุตส่าห์ราชการ
เด็กหญิงวิกัลยา    เกิดสวัสดิ์
นางสาวอโณทัย    พูนแก้ว
นางสาวธนภรณ์    ดำสิโก
 
34. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 97 ทอง เด็กหญิงสุพัตรา    นาคสมิท
เด็กหญิงวันวิสา    มหาพรหม
เด็กหญิงอาทิตยา    หมัดหยำ
นางมูนา    แวววรรณจิตร
นางพัชรี    แซ่สุ้น
 
35. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 98.5 ทอง เด็กหญิงยุวธิดา    ชำนัญพิทักษ์วงศ์
เด็กหญิงกอบกาญจน์    บุญทิพย์
เด็กหญิงมัลลิกา    ตาปราบ
นางสาวจรินทิพย์    ราชสุวรรณ
นางสาวอาซีย๊ะ    ฮะโกะ
 
36. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  
37. การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 81.33 ทอง เด็กชายจิรายุทธ์    โรจนหัสดิน
เด็กหญิงธนาพรรณ    ทองบุญล้อม
นางนฤมล    หัสบดี
 

000009. ภาษาต่างประเทศ

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 98 ทอง เด็กหญิงโซฮารา    มะหะหมัด
นางรัตนา    ยมนัตถุ์
 
2. การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 90.25 ทอง เด็กหญิงอิบติซาม    หวันหมาน
นางสาฝีเย๊าะ    หวังเก็ม
 
3. การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 84 ทอง เด็กหญิงอุษณีย์    โต๊ะหมัด
นางเกษสุดา    ฉิมล่องดำ
 
4. Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 100 ทอง เด็กชายแวนาวาวี    ตาเย๊ะ
นางรัตนา    ยมนัตถุ์
 
5. Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 85.71 ทอง เด็กหญิงนูรอัยนี    ทองนุ้ย
นางนัดดา    ทองนุ้ย
 
6. Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 87.5 ทอง เด็กหญิงขวัญฤทัย    ศรีวับ
นางบุปผา    ศิริพร
 
7. การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสม็อง 92.32 ทอง เด็กหญิงนูรไอนี    ลือโม๊ะ
นายเชาวลิต    ยอดสุวรรณ์
 
8. การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 90 ทอง เด็กหญิงเบญจวรรณ    แก้วของสุข
นางนงเยาว์    อั้วจันทึก
 
9. Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี 87 ทอง เด็กหญิงกรวรรณ    พหลยุทธ
นางปรีดา    พงศ์มณี
 
10. Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 80 ทอง เด็กหญิงเพ็ญสิริ    ส่งแสง
นางเกษสุดา    ฉิมล่องดำ
 
11. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเคลียง 81 ทอง เด็กหญิงน้ำฝน    หวังจันทร์
เด็กชายธีระพงษ์    ไหมสี
เด็กหญิงซามีอัน    แหละหนิ
เด็กหญิงธัญญารัตน์    วงศ์งาม
เด็กหญิงฮารีย๊ะ    สอเหร็ม
นางนิภาภรณ์    ซื้อจ้าง
นางณัฐณิชา    คำพุด
 
12. การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทับโกบ 84 ทอง เด็กหญิงสิริมา    แซ่ย่อง
นางนงลักษณ์    จงรักวงศ์
 
13. การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 81 ทอง เด็กหญิงจีเหม้ย    ลี
นางสาวเฟาซียะห์    อาแย
 
14. การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3  

000010. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 88.82 ทอง เด็กชายฟุรกอน    สัยมาบู
เด็กชายวรพล    หัดหมัด
เด็กชายอาลี    จังแหละหวา
เด็กชายณัฐวุด    หมีทอง
เด็กชายภูธเนศ    โอกาส
เด็กชายวรัญญู    มั่นเจริญ
นายอภินันท์    สะอาด
นายเกษม    ตะลุง
นางปาจารีย์    รัตนสุวรรณ
 
2. การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 85.53 ทอง เด็กชายวุฒิพงศ์    ดีหมัด
เด็กชายอานาซ    แวเย็ง
เด็กชายซอเฮาะ    มามะ
เด็กชายมูฮำหมัด    มูศิริ
เด็กชายทัศนันต์    หมัดเหล็ม
เด็กชายฉารีฟ    สาและ
เด็กชายพงศธร    คำมีชัย
เด็กชายเขตต์ทัพ    วังสตางค์
จ.ส.อ.ประเทืองทัย    จันทองพูน
ส.ต.อ.หญิงธันวดี    สุขมาก
นางสาวสุกีณา    โด่หลี
 
3. การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 86 ทอง เด็กชายกิตติศักดิ์    ประสิทธิ์นุ้ย
เด็กชายสิทธิชัย    โนสิทธิ์
นายอมรเทพ    แก้วเกาะสะบ้า
นายคุณัชฌ์    ศรีวะรักษ์
นายจำเริญ    สงสุรินทร์
นายวิโรจน์    สิทธิ์
นายไชยา    เพ็ชรโน
นายไตรภพ    คตชั่ง
นายชนะ    วรรณจันทร์
นายมารุต    ภิรมย์
นายอภิเษก    แซ่ย่วน
 
4. สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 90 ทอง เด็กหญิงฟาตอน๊ะ    ร่าหนิ
นางสาวมารีนา    เหมโห๊ะ
เด็กชายอัฎนาน    บัวนาค
นางสาวนาซีเร๊าะ    ร่าหนิ
นางสาวเกสิณี    หลีหม๊ะ
เด็กหญิงเมษา    มุสอ
เด็กชายอาหลี    สีสาแม
เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ    สบเจริญ
เด็กหญิงยุวนารี    หิมะ
เด็กหญิงสลาลิดา    หนิหมะ
นายฐากูร    เพ็ชร์ชระ
นางภาวิณี    แก้วผนึก
นางสาวดวงกมล    พรุเพชรแก้ว
 
5. สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทรายขาว 92 ทอง เด็กหญิงบุซรอ    หมัดหม๊ะ
เด็กหญิงอัสมี    หนิหมิ
เด็กหญิงรัซมี    แวยูโซะ
เด็กหญิงนูรอัจญมัล    แวเยง
เด็กหญิงขวัญกมล    หมัดหมะ
เด็กหญิงนริสา    สออิ
เด็กหญิงอนัฐชา    ตำแหม
เด็กชายมุสตากีม    แหล๊ะหลง
เด็กชายอิมรอน    เอียดเหร็ม
เด็กชายภราดร    หมัดหม๊ะ
นายวิรัตน์    ไชยชนะ
นางสะรีย๊ะ    เสมอภพ
นางสมศรี    บุญฤทธิ์
 
6. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 87.5 ทอง นางสาวสศิมาพร    เปี่ยมศักดิ์
นางสาวทิภาพร    ศรีมาฆะ
นางสาวจุฑามาศ    สันฝา
นางสาวปริยฉัตร    ตรีรัตน์
นางสาวชุติมา    จันทร์จิตร
นางสมพิศ    คงเวช
 
7. กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 -1 -  
8. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 97 ทอง เด็กหญิงกิตติยา    หนุ่มหยู
เด็กหญิงอารีญา    แซ่หลี
เด็กหญิงมลฑณะ    จีรวงศ์ไกรสร
นางภาวนา    สุวรรณพาหุ
นายสมโชค    ถาวรนุรักษ์
 
9. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างาม 72 เงิน นางสาวนารีต้า    สันแหละ
เด็กหญิงอารียา    หัดหมัด
เด็กหญิงดารีย๊ะ    ฝันฝา
นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
 
10. Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 100 ทอง เด็กหญิงสุนีย์    เด็นอะเระ
เด็กหญิงฮุซนี    โตะหัด
นายยะยา    ยุทธิปูน
 
11. Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยคู 95 ทอง เด็กชายเจษฎา    สันจร
เด็กชายธนากร    นกเขียว
นางสาวดุษณีย์    วณิชชานนท์
 
12. A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 90 ทอง เด็กชายกฤตเมธ    เจนจัดการกิจ
เด็กชายพิพัฒน์    ลอยเลื่อน
นางขอซานาฮ์    อะหลี
 
13. A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 90 ทอง เด็กหญิงพรจรัส    ศุภนานัย
เด็กหญิงประภัสสร    กำเหนิดผล
นางขอซานาฮ์    อะหลี
 
14. คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาปรือ 88 ทอง เด็กหญิงสุไรยา    หมัดขรี
เด็กหญิงสุรีย์    สมานหมาน
นางสาวนวพร    หนูแก้ว
 
15. คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 86 ทอง เด็กชายอาหลี    สีสาแม
เด็กหญิงเมษา    มุสอ
นางธนวรรณ    รัตนะ
 
16. ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยคู 100 ทอง เด็กหญิงรัตน์กมล    เพ็ญพักตร์
เด็กหญิงภูริษา    ตั้งจิต
นางสาววัลลภา    ศรียะโอ๊ะ
 
17. ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 96 ทอง เด็กชายอุฬาร    เหล่าทรงธรรม
เด็กชายสราวุธ    ผึ่งผาย
นางสาวสรินยา    มุเส็มสะเดา
 

000011. การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3  
2. การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6  
3. การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
4. การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
5. การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
6. การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
7. การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
8. การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
9. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6  
10. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
11. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
12. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 82 ทอง เด็กหญิงธัญญาลักษ์    แซ่หลี
นางชนากานต์    สมาแฮ
 
13. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
14. หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6  
15. หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
16. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6  
17. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3  
18. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
19. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
20. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 91 ทอง เด็กชายสุรเชษฐ์    วรภัครโพคัย
เด็กชายประเสริฐ    ครั้งพิบูลย์
นายเลื่อง    ศรีพรม
 
21. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
22. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
23. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
24. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
25. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
26. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
27. ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
28. มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
29. มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
30. มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
31. มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 80 ทอง เด็กชายเกียรติศักดิ์    ทิพย์สุวรรณ
เด็กหญิงพัชราวดี    อ้นแดง
นางณัฐฐิกา    เทพสุริวงค์์
 
32. มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
33. เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6  
34. เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
35. เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
36. เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
37. เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
38. เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
39. การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6  
40. การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
41. การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
42. การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
43. การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
44. การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
45. การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
46. การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
47. การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 83 ทอง เด็กหญิงชลิดา    จินดาสุวรรณ์
เด็กชายตะวัน    วันน้อย
เด็กชายอภิเชษฐ์    ทองแกมแก้ว
นางจิรฐา    แซ่ค่ง
 
48. งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6  
49. งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
50. งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
51. งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
52. งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 80 ทอง เด็กชายชาคริต    จินดาสุวรรณ์
เด็กชายสุริยะ    นุ้ยฤทธิ์
เด็กชายวันชัย    ผ่าโผน
นางจิรฐา    แซ่ค่ง
 
53. งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
54. งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6  
55. งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
56. งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
57. งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
58. งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
59. งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
60. การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
61. การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
62. การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
63. การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
64. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
65. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
66. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
67. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 87 ทอง เด็กหญิงนิลาวัลย์    บุญพันธ์
เด็กชายเอราวัณ    หนูเสน
นางอัมพาพร    แก้วสมวงค์
นายพรนธี    พรหมร่วมแก้ว
 
68. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
69. การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6  
70. การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
71. การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
72. การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
73. การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
74. การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
75. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
76. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
77. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
78. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
79. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
80. วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
81. วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
82. วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 86 ทอง เด็กชายเฉลิมพล    ดวงสุวรรณ์
นายชาญชัย    ไชยประสิทธิ์
 
83. วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
84. วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
85. วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
86. วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 83 ทอง เด็กชายอาคม    ช่างเหลา
นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
 
87. วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
88. วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
89. วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
90. รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
91. รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
92. รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
93. รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
94. รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
95. รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
96. รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
97. รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
98. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
99. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 93 ทอง เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วประดิษฐ์
นางวรรณาภรณ์    ศตะรัต
 
100. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
101. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 91 ทอง เด็กชายภูริ    มณีวงศ์
นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
 
102. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
103. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6  
104. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
105. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
106. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
107. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  
108. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
109. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  
110. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
111. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6  
112. เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  

000014. ปฐมวัย

.
ลำดับ กิจกรรม โรงเรียน คะแนน/เหรียญ นักเรียน ครู หมายเหตุ
1. การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านทรายขาว 93.4 ทอง เด็กหญิงอามาลีนา    เสมอภพ
นางเพ็ญฉวี    ต่อสกุล
 
2. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 95 ทอง เด็กหญิงนนธิญา    สังเวียน
เด็กชายอัครพล    ผาดไธสง
เด็กชายวรวุฒิ    ตนยะแหละ
นางชนิกา    ดวงจักร์
นางอุบล    ทองเสนอ
 
3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 95 ทอง เด็กชายสงกรานต์    บุญทวี
เด็กชายอนันต์    ไค้ด้วงไซร้
เด็กชายภานุวัฒน์    อินทนนท์
นางเพ็ญศรี    ศรีสุวรรณชนะ
ดาบตำรวจวิรัช    ศรีสุวรรณชนะ
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]