สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองชลพิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายสกล  พิมพ์จุฬา
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงจิตติมา  ทองคำ
 
1. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงญาณิศา  อ่ำอำไพ
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เอ็นสุข
 
1. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายรามมินทร์  อามาน
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงแพรวา  สุขศรีนาค
 
1. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชินคำ
2. เด็กหญิงอริศสรา  ด่านลาเคน
 
1. นางสาวทัศพร  นามวิชัย
2. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แผลงนอก
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรเมือง
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสกล  พิมพ์จุฬา
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายจีระชัย  แพงมา
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 35 1. เด็กชายธนะเดช  ชัยศิริ
2. เด็กหญิงเนตรดาว  กิ่งพวง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  หนูน้อย
2. นางสาวศิรินทร์  เสมอวงษ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายพีรพล  อินทมินทร์
2. เด็กหญิงรุจจิรา  เกษกุล
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  หนูน้อย
2. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงณัชชา  ธิสาวงษ์
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์จันดา
 
1. นางสาวทัศพร  นามวิชัย
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธิดา  มาธิดา
2. เด็กชายปานเดชา  มาละออ
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
2. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงกรวลัย  แสนบุตร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เศรษฐจิตต์
 
1. นางสาวทัศพร  นามวิชัย
2. นางสาวน้ำผึ้ง  หนูน้อย
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงญาณิศา  อ่ำอำไพ
2. เด็กหญิงนันลินทร์  อุทธิยัง
3. เด็กชายรามมินทร์  อามาน
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
2. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงชลธิชา  วาจาฤทธิ์
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ต้าวใจ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ชื่นใจ
 
1. นางสาวทัศพร  นามวิชัย
2. นางสาวน้ำผึ้ง  หนูน้อย
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวลัย  แสนบุตร
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พรหมศิริ
3. เด็กชายศิรพงศ์  โสดา
 
1. นางสาวกวิสรา  โรจนกุลธรา
2. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปิยะวัชน์  สุขสายไทยชนะ
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  เชื้อวงศ์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  หนูน้อย
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 66 1. เด็กชายสุภาวัฒน์  ทองหาร
2. เด็กชายอดิศร  โสรเนตร
3. เด็กชายเดชาธร  ครุฑแจ่ม
 
1. นางสาวกรรณิกา  ประพันธ์วงค์
2. นางธนาภา  วิเชียรพงษ์
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 70 1. เด็กหญิงชนิตา  การสมลาภ
2. เด็กหญิงนัทธมน  ไกรเสือ
3. เด็กหญิงนัทสรินทร์  อามาน
 
1. นางสาวกวิสรา  โรจนกุลธรา
2. นางธนาภา  วิเชียรพงษ์