สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองชลพิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงญาณิศา  อ่ำอำไพ
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงแพรวา  สุขศรีนาค
 
1. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชินคำ
2. เด็กหญิงอริศสรา  ด่านลาเคน
 
1. นางสาวทัศพร  นามวิชัย
2. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แผลงนอก
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรเมือง
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายจีระชัย  แพงมา
 
1. นายชัชวาล  ยายิน
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงกรวลัย  แสนบุตร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เศรษฐจิตต์
 
1. นางสาวทัศพร  นามวิชัย
2. นางสาวน้ำผึ้ง  หนูน้อย
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปิยะวัชน์  สุขสายไทยชนะ
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  เชื้อวงศ์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  หนูน้อย