สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองชลพิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายสกล  พิมพ์จุฬา
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายรามมินทร์  อามาน
 
1. นางสาววรรณศิริ  โชติชนาวงษ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวลัย  แสนบุตร
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พรหมศิริ
3. เด็กชายศิรพงศ์  โสดา
 
1. นางสาวกวิสรา  โรจนกุลธรา
2. นางสาวศิรินทร์   เสมอวงษ์