สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวาที สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงชญาดา  นนท์นาภา
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิภาดา  เชื้อฉลาด
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวิมล  สถาพรผล
 
1. นางสาวสุนทรี  สุวรรณจิระ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุขพานิชย์
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงรักชนก  อุ่นประเสริฐ
 
1. นางพนอ  บุตรเชื้อไทย
2. นางอนิษา  วัฒนะ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงนลพรรณ  สุจินตนารัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  ริมมากุลทรัพย์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายฉัตรชรากร  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นายประสิทธิ์  พลาบดีวัฒน
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาวินี  คิดถูก
 
1. นายสมศักดิ์  ริมมากุลทรัพย์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงอินทิรา  บุญญวัฒน์ไพบูลย์
 
1. นายประสิทธิ์  พลาบดีวัฒน
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายกมลฉัตร  ชาติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองชุ่ม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สุบิณฑ์
 
1. นางสาวมลัยวัลย์  ยืนยง
2. นายอนันต์  ทองดารา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ทองเพ็ง
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมราพร  ทองเก้า
2. เด็กชายอรรถพล  บุญตา
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  หนูอุไร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กหญิงชิตชนก  จิตนอก
2. เด็กชายไชยพศ  สมพันธ์
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  หนูอุไร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณัชญ์วรรณ  สุขะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขนรกุล
3. เด็กหญิงปวีณา  ชิณวงค์
4. เด็กหญิงพฤกษา  แสงศูนย์
5. เด็กหญิงพิมภาพร  สุขศร
6. เด็กหญิงพีรพรรณ  วงษ์จันทร์
7. เด็กหญิงภคพร  สุขพานิชย์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  กุมภวรรณ
9. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เจือจันทร์
10. เด็กหญิงเกษศิริ  บัวจูม
 
1. นายนิธิ  พวงใบดี
2. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
3. นางอนิษา  วัฒนะ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมิตา  โนนจุ้ย
2. เด็กชายอานนท์  เมษาดี
 
1. นายนครินทร์  คำสวัสดิ์
2. นายอำนาจ  เมืองใย
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงบุญญาพา  ติสโส
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุขใจ
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 31 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ธงตระกูลรัตนา
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุขใจ
 
19 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปรุงปัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  เลิศกลาง
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุขใจ
2. นางสุพัตรา  สุระสิทธิ์
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผ่องใส
2. เด็กหญิงอัจจิตา  คงธนกิตติพร
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุขใจ
2. นางสุพัตรา  สุระสิทธิ์
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เสาวัง
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัสสร  พันธุ์จินดา
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วบุญทัน
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
 
24 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  ศรีนามชัย
2. เด็กชายคเชนทร์  ชัยรักษ์
3. เด็กชายจักรธร  พัดทอง
4. เด็กหญิงชนาภา  ทวีผล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทุมมานนท์
6. เด็กหญิงบุญจิรา  สุวทิตย์
7. เด็กชายพีรภัทร  การะเกด
8. เด็กหญิงวณาวรรณ  สุวรรณเพ็ชร
9. เด็กชายสายชล  ย่อจันทร์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิพย์สน
 
1. นางสาวชาติณี  วัฒนะ
2. นางปรุงสมร  สุดโท
3. นางพรรณทิวรรณ  กิจธรรมเจริญ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาวสวรรค์  ฤทธิ์สามารถ
2. เด็กชายธนโชติ  เกตุคำ
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนริศรา  สามารถ
2. เด็กหญิงวลัยพร  ทองรักษาญาติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนสุข
 
1. นางวัลภา  สุระสิทธิ์
2. นายสมชาย  คำสวัสดิ์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุกใส
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีทอง
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 42 1. เด็กหญิงอาจารีย์  มิตรพระพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒน์สิน
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ผ่องสอาด
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ธงตระกูลรัตนา
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เฮงเจริญ
 
1. นางสาวดารณี  วงค์จำเนียร
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 30 1. เด็กหญิงกิตติกัญ  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  จินดาหนา
3. เด็กชายพันกร  อาทร
 
1. นางทิพภาวรรณ  บัวนาค
2. นางสาวเนาวรัตน์  ชาญสกุลเดช
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  เล่าเขตวิทย์
2. เด็กหญิงปารีณา  แพร่ไพโรจน์วงค์
3. เด็กหญิงภานิณี  วงค์ษา
 
1. นางบุปผา  ด่านประจำ
2. นางสาวสุภาวดี  เครือเขื่อนเพชร