สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวาที สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงชญาดา  นนท์นาภา
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงรักชนก  อุ่นประเสริฐ
 
1. นางพนอ  บุตรเชื้อไทย
2. นางอนิษา  วัฒนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายกมลฉัตร  ชาติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองชุ่ม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สุบิณฑ์
 
1. นางสาวมลัยวัลย์  ยืนยง
2. นายอนันต์  ทองดารา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงบุญญาพา  ติสโส
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุขใจ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปรุงปัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  เลิศกลาง
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุขใจ
2. นางสุพัตรา  สุระสิทธิ์