สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวาที สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิภาดา  เชื้อฉลาด
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กหญิงชิตชนก  จิตนอก
2. เด็กชายไชยพศ  สมพันธ์
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  หนูอุไร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมิตา  โนนจุ้ย
2. เด็กชายอานนท์  เมษาดี
 
1. นายนครินทร์  คำสวัสดิ์
2. นายอำนาจ  เมืองใย
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 31 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ธงตระกูลรัตนา
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุขใจ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผ่องใส
2. เด็กหญิงอัจจิตา  คงธนกิตติพร
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุขใจ
2. นางสุพัตรา  สุระสิทธิ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนริศรา  สามารถ
2. เด็กหญิงวลัยพร  ทองรักษาญาติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนสุข
 
1. นางวัลภา  สุระสิทธิ์
2. นายสมชาย  คำสวัสดิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 42 1. เด็กหญิงอาจารีย์  มิตรพระพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒน์สิน
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  เล่าเขตวิทย์
2. เด็กหญิงปารีณา  แพร่ไพโรจน์วงค์
3. เด็กหญิงภานิณี  วงค์ษา
 
1. นางบุปผา  ด่านประจำ
2. นางสาวสุภาวดี  เครือเขื่อนเพชร