สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมวาที สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวิมล  สถาพรผล
 
1. นางสาวสุนทรี  สุวรรณจิระ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุขพานิชย์
 
1. นางสาวประไพ  ลี้ชม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกิดแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เฉลิมโชควัฒน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ทองเพ็ง
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมราพร  ทองเก้า
2. เด็กชายอรรถพล  บุญตา
 
1. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  หนูอุไร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณัชญ์วรรณ  สุขะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขนรกุล
3. เด็กหญิงปวีณา  ชิณวงค์
4. เด็กหญิงพฤกษา  แสงศูนย์
5. เด็กหญิงพิมภาพร  สุขศร
6. เด็กหญิงพีรพรรณ  วงษ์จันทร์
7. เด็กหญิงภคพร  สุขพานิชย์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  กุมภวรรณ
9. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เจือจันทร์
10. เด็กหญิงเกษศิริ  บัวจูม
 
1. นายนิธิ  พวงใบดี
2. นางระเบียบ  แก้วมีศรี
3. นางอนิษา  วัฒนะ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เสาวัง
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัสสร  พันธุ์จินดา
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วบุญทัน
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
 
10 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  ศรีนามชัย
2. เด็กชายคเชนทร์  ชัยรักษ์
3. เด็กชายจักรธร  พัดทอง
4. เด็กหญิงชนาภา  ทวีผล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทุมมานนท์
6. เด็กหญิงบุญจิรา  สุวทิตย์
7. เด็กชายพีรภัทร  การะเกด
8. เด็กหญิงวณาวรรณ  สุวรรณเพ็ชร
9. เด็กชายสายชล  ย่อจันทร์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิพย์สน
 
1. นางสาวชาติณี  วัฒนะ
2. นางปรุงสมร  สุดโท
3. นางพรรณทิวรรณ  กิจธรรมเจริญ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาวสวรรค์  ฤทธิ์สามารถ
2. เด็กชายธนโชติ  เกตุคำ
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุกใส
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีทอง
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ผ่องสอาด
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ธงตระกูลรัตนา
 
1. นางสาวรัญญ์นภัส  วีรกุลเดโชพัฒน์
2. นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เฮงเจริญ
 
1. นางสาวดารณี  วงค์จำเนียร
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 30 1. เด็กหญิงกิตติกัญ  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  จินดาหนา
3. เด็กชายพันกร  อาทร
 
1. นางทิพภาวรรณ  บัวนาค
2. นางสาวเนาวรัตน์  ชาญสกุลเดช