สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกษมวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กชายจิรสิน  แก้วจินดา
 
1. นางวรรณา  พลาบดีวัฒน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงสิริวิมล  หมีเฟื่อง
 
1. นางวรรณา  พลาบดีวัฒน
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงวันระวีร์  สุขเกษม
 
1. นางวรรณา  พลาบดีวัฒน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 59 1. เด็กชายธนากรณ์  ชื่นชม
2. เด็กหญิงอริศรา  เหล็งยินดี
 
1. นางสาวกรองทิพย์  ทองธรรมชาติ
2. นางวันเพ็ญ  พนมรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายจิราชัย  หมุนลี
2. เด็กหญิงศศิภามาศ  ขำมี
 
1. นางวันเพ็ญ  พนมรัตน์
2. นายสมัครใจ  ทองธรรมชาติ
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77.16 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยากร  กองแก้ว
2. เด็กหญิงณภัทร  เทพประชา
3. เด็กหญิงปณาลี  แสนงาม
4. เด็กหญิงภควรรณ  พรหมภักษร
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตุระพันธ์
 
1. นางสาวกรองทิพย์  ทองธรรมชาติ
2. นางวันเพ็ญ  พนมรัตน์
3. นายสม้ครใจ  ทองธรรมชาติ
4. นางสาวอัญชลี  ปิยะภักดิ์เมธี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สินชัย
2. เด็กชายรัตนากร  ฉิมเกื้อ
3. เด็กชายวิทสรุตร์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ทวนดิลก
2. นางสาวอัญชลี  ปิยะภักดิ์เมธี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  เครือใหญ่
2. เด็กหญิงพรรณวษา  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  จูแดง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ทวนดิลก
2. นางบุญเรือน  แก้วแจ่ม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทยา  บุญถนอม
2. เด็กหญิงพิรุฬห์รัก  เขื่อนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงภูชญา  เกลียวเพียร
 
1. นางธมน  วงษ์โมฬี
2. นางสาวน้ำอ้อย  ทวนดิลก