สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกษมวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงสิริวิมล  หมีเฟื่อง
 
1. นางวรรณา  พลาบดีวัฒน
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงวันระวีร์  สุขเกษม
 
1. นางวรรณา  พลาบดีวัฒน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 59 1. เด็กชายธนากรณ์  ชื่นชม
2. เด็กหญิงอริศรา  เหล็งยินดี
 
1. นางสาวกรองทิพย์  ทองธรรมชาติ
2. นางวันเพ็ญ  พนมรัตน์