สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกษมวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายจิราชัย  หมุนลี
2. เด็กหญิงศศิภามาศ  ขำมี
 
1. นางวันเพ็ญ  พนมรัตน์
2. นายสมัครใจ  ทองธรรมชาติ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สินชัย
2. เด็กชายรัตนากร  ฉิมเกื้อ
3. เด็กชายวิทสรุตร์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ทวนดิลก
2. นางสาวอัญชลี  ปิยะภักดิ์เมธี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  เครือใหญ่
2. เด็กหญิงพรรณวษา  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  จูแดง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ทวนดิลก
2. นางบุญเรือน  แก้วแจ่ม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทยา  บุญถนอม
2. เด็กหญิงพิรุฬห์รัก  เขื่อนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงภูชญา  เกลียวเพียร
 
1. นางธมน  วงษ์โมฬี
2. นางสาวน้ำอ้อย  ทวนดิลก