สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุลศิริศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวศมนต์  วัฒนพงศ์สถิต
 
1. นางพิมพา  สัมปทาเสถียร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัสวี  ปฐมสวัสดิ์
 
1. นางนุช  ทองสว่าง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชรดา  แย้มเอม
 
1. นางปิ่นวดี  นิยมทอง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงชญานันท์  บำรุงนอก
 
1. นางสาวปรียา  ฝอยหิรัญ
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาวดี  พัฒนาพาณิชพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรลดา  ฮวดตี๋
 
1. นางสาวปรียา  ฝอยหิรัญ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวิกรเมศร์  ทองนพคุณ
 
1. นางปิ่นวดี  นิยมทอง
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เชี่ยวประสิทธิ์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สว่างทรัพย์
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤตณัฎฐ์  ศิริพรนพคุณ
2. เด็กชายกิติพนธ์  สุพรรณพรรค
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สว่างทรัพย์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร  ธีรปภารักษ์
 
1. นางสุรีย์  โพธิ์หวี
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงฐิติรัชต์  บุญส่งศิริวัฒน์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สว่างทรัพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนาแสน  เรืองหนุนดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  แก้วสมานมิตร
 
1. นางสาวจตุพร  สุทธิสอาด
2. นางสาวอริสรา  ร่วมสุข
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงพันธิสา  พุทธวิเศษสรรค์
2. เด็กหญิงพิชาภัค  จรุงจิต
3. เด็กหญิงวรรณพร  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวจตุพร  สุทธิสอาด
2. นางวราภรณ์  เนียรพาล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กิจพาณิชทวีผล
2. เด็กชายฐิตินันท์  มีสุข
3. เด็กหญิงธนัญญา  สุกใส
4. เด็กหญิงธนัญญา   ธัญญวศิน
5. เด็กหญิงอังคณา  ลิ้มความดี
 
1. นางปิ่นวดี  นิยมทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อโณทยานนท์
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  ซินโซ
3. เด็กหญิงสุภาดา  ธนะเสวี
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมนึก
5. เด็กหญิงแพรวา  ทองยืน
 
1. นายสมศักดิ์  เสวตศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ทวีเศรษฐ
 
1. นางนงลักษณ์  สุดทองคง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัทรกร  รุ่งโรจน์
 
1. นางพิมพา  สัมปทาเสถียร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงวรญา  ม่วงภา
2. เด็กชายเสกสรรค์  บุญชู
 
1. นางพิมพา  สัมปทาเสถียร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐชนน  เซ็งปี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อุดคณฑี
 
1. นางพิมพา  สัมปทาเสถียร
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมประสงค์  อ๊อดสมาน
2. เด็กชายอาจณรงค์  เกิดลาภ
 
1. นายไมตรี  ชำนาญสินธุ์
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายพีรเดช  มาลาหอม
2. เด็กหญิงรุ่งมณี  เขียวขำ
3. เด็กหญิงอัญญมณี  ถาวรยิ่ง
 
1. นายสหสิน  ประสนิท
 
21 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 23 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายวิชญ์ภัทร์ไชย  ศิลาอ่อน
3. เด็กชายเอกบดินทร์  มาลัย
 
1. นายสหสิน  ประสนิท
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายบวรรัตน์  ทองโกฎิ
 
1. นายสหสิน  ประสนิท
 
23 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กชายยิ่งยศ  สมใจ
 
1. นายสหสิน  ประสนิท
 
24 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนภัสสร  วุฒิพันธ์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  จรัสชัยพจน์
 
1. นายสหสิน  ประสนิท
 
25 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชุ่มศรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจพรเกษม
 
1. นายสหสิน  ประสนิท
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายกานนท์  กิตติเมธี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์วารี
3. เด็กหญิงเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. MissLezil  Abenir
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภัค  ไพรหงษ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ไพรหงษ์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  มานัด
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงวรกมล  ดิษฐปาน
3. เด็กหญิงเบญจวีร์  ลมัยมาศ
 
1. นางจำเนียร  เจริญขวัญ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงธารินี  วันดี
 
1. MissLalyn  Latauyan
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิรีธร  ประเสริฐธีรชัย
 
1. Mr.Ishing  Chaoba Mayanglambam
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายพิชยางกูร  วงษ์จนกูล
 
1. Mrs.Chelly  CHUA
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ลาภประเสริฐมีสุข
 
1. MissLeizl  Abenir
 
33 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนาวิน
 
1. Mr.April  D. Baclagan
 
34 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนาวิน
 
1. Mr.Marcial  R. Caadan
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายชยธร  ดอกกุหลาบ
2. เด็กชายชัชชน  ทบแป
3. เด็กชายฐาปกรณ์  ธัมมปที
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงพ่วง
5. เด็กชายรัชชานนท์  พังพิศ
6. เด็กชายรัชเขตต์  นุ่มเจริญ
 
1. นางสาวสายสุนี  ไชยเวช
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายชลภัทร  เกสร
2. เด็กชายธีรพงศ์  ทองอิ่ม
3. เด็กชายธีรภัทร  สรเวช
4. เด็กชายประกาศิต  เมฆสุวรรณ
5. เด็กชายพีรวิชญ์  คัมภีบริรักษ์กุล
6. เด็กชายโชคชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตศรี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  สุริวงษ์
2. เด็กชายธีรเมธ  กลิ่นเนียม
3. เด็กหญิงวีชญา  อังติกุล
 
1. นางสาวปรียา  ฝอยหิรัญ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เพ็ชรกำจัด
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยวัฒนธีรากร
 
1. Mr.Jona  G. Temporaza
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญญาวีย์  ควรหา
2. เด็กชายรัชภูมิ  สีมาวรพงศ์พันธุ์
 
1. นางสุรีย์  โพธิ์หวี
 
40 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  กิตติศัพท์กุล
 
1. นางสาวนิตยาวรรณ  อินทรสวัสดิ์
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 51 1. เด็กชายธนกร  พิทักษานนท์กุล
2. เด็กชายภูวดล  กล่ำใย
3. เด็กชายวีรชัช  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
1. นางมณี  พูลเพิ่ม
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทโอภาส
2. เด็กหญิงภัควลัญฐ์  พุทธมงคล
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวอำภา  กรีวัชรินทร์