สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนะวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ล่าสิน
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายกีรติ  งอสอน
 
1. นางสุนิสา  กรรดิพณิชกูล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรชา  บุญล้น
 
1. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทัฬหวิริยกุล
 
1. นางสุนิสา  กรรดิพณิชกูล
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งแก้ววัฒนา
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายนิธิศ  คำนึงวิทย์
 
1. นางสุนิสา  กรรดิพณิชกูล
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลธันยา  บุญถนอม
2. เด็กหญิงภีรดา  เฮงศิริ
 
1. นางสุนิสา  กรรดิพณิชกูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญานัตฐ  จันดา
2. เด็กหญิงนริศรา  พิมพา
3. เด็กหญิงปวีณา  นพน้อม
4. เด็กหญิงพิมภาภรณ์  ยศปิยะพร
5. เด็กหญิงศิราพร  พานแก้ว
 
1. นางดารณี  กาญจนนาค
2. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  นุ่นภูบาล
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาคำ
4. เด็กหญิงเบญจพัชร  สมนวล
5. เด็กหญิงเปรมกมล  สอนแจ้ง
 
1. นางดารณี  กาญจนนาค
2. นางธนัตตา  โฉมจังหวัด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีทอง
2. เด็กชายอพิภู  ธรรมเมธา
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 35 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  มะลิ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สัมมา
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ธารสิริโรจน์กุล
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  โอวาท
 
1. นายชนาทิพย์  กระต่ายทอง
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กชายทรงพล  กมลเกษมวงศ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนบูลย์  แดงสว่าง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงทน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายนลินี  ศิริโท
2. เด็กชายภูริพัฒน์  รัตนยืนยง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม
 
17 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฉวีเนตร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงตะวัน  ขยันการ
4. เด็กชายธีระเทพ  หมั่นการ
5. เด็กชายนฤทธิ์  เหลือหลาย
6. เด็กชายปริญญา  ทองคำ
7. เด็กชายภาสพล  บรรจงผล
8. เด็กชายอนุรักษ์  รักสนิท
9. เด็กหญิงอังศนา  น้อยสะอาด
10. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  ฉวีเนตร
 
1. นางสาววารี  รื่นเจริญ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 -    
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัชญา  จตุพงษ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ขอมอบกลาง
3. เด็กหญิงสุภาณี  เมธาวันทนากร
 
1. นางอุดมลักษณ์  มะนาวหวาน
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรายุ  สุขแจ้ง
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงศิวพร  พรมไพร
 
1. นางลักษมน  ทองคำ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 -    
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนลินี  ศิริโท
 
1. นางกรรณิกา  พลีใส
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทัฬหวิริยกุล
2. เด็กหญิงชนิสรา  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงชลธิชา  มังกรแก้ว
4. เด็กหญิงณัชญา  จตุพงษ์
5. เด็กหญิงตรีรัตน์  อนันต์วรชัยกุล
6. เด็กหญิงทาริกา  คงโสภา
7. เด็กหญิงวัลญา  โง้วซุ่นเฮง
8. เด็กหญิงสุภาณี  เมธาวันทนากร
 
1. นายพงศภัค  ยาติปานนท์
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิบกระพงส์
 
1. นางนธี  ทีคำแก้ว
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 14 1. เด็กชายธนกฤต  ทับดารา
2. เด็กชายธีรโชติ  หาญชิงชัย
3. เด็กชายบุญทวี  ไสยแพทย์
 
1. นางนธี  ทีคำแก้ว
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กชายก้องภพ  ศิริโท
2. เด็กหญิงวิภวาณี  ยศปิยะพร
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  ศรีเจริญ
 
1. นางนธี  ทีคำแก้ว