สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนะวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทัฬหวิริยกุล
 
1. นางสุนิสา  กรรดิพณิชกูล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งแก้ววัฒนา
 
1. นางชุตินันท์  แนบพิมาย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ธารสิริโรจน์กุล
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  โอวาท
 
1. นายชนาทิพย์  กระต่ายทอง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กชายทรงพล  กมลเกษมวงศ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนบูลย์  แดงสว่าง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงทน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม
 
6 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฉวีเนตร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงตะวัน  ขยันการ
4. เด็กชายธีระเทพ  หมั่นการ
5. เด็กชายนฤทธิ์  เหลือหลาย
6. เด็กชายปริญญา  ทองคำ
7. เด็กชายภาสพล  บรรจงผล
8. เด็กชายอนุรักษ์  รักสนิท
9. เด็กหญิงอังศนา  น้อยสะอาด
10. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  ฉวีเนตร
 
1. นางสาววารี  รื่นเจริญ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรายุ  สุขแจ้ง
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงศิวพร  พรมไพร
 
1. นางลักษมน  ทองคำ