สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกล่อมปฐมวัย สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงนุชิกร  ก้อนวิมล
 
1. นางสุมาลี  ประดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คำภา
 
1. นางสุมาลี  ประดิษฐ์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกฤต  บุญช่วย
2. เด็กชายสถาปนา  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวจารุวัลย์  เจริญวุฒิวิทยา
2. นางวรรณรัตน์  จินดาทิพย์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ตาเปี้ย
2. เด็กชายเจตผล  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสาวจารุวัลย์  เจริญวุฒิวิทยา
2. นางวรรณรัตน์  จินดาทิพย์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  พุทธศรี
 
1. นางสาวสุนิตรา  ประดิษฐ์