สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังตะโก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  นารินทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  หิมานนท์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจันทนา  พูลผล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  หิมานนท์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายนพรัตน์  ไกรราตรี
 
1. นางสุวภา  เตชะมา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงมาริสา  ตุนภรณ์
 
1. นางพัชราภรณ์  หิมานนท์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายอิธิพันธ์  เสมอวงศ์
 
1. นางสาวกัลยา  เสมอวงค์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัตจิญา  จักรพิมพ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กระทงยาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 34 1. เด็กชายสหรัถ  พานเกล้า
2. เด็กหญิงอรวี  พุ่งลัดดา
 
1. นางสาวกัลยา  เสมอวงค์
2. นางสุวภา  เตชะมา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูใบบัว
2. เด็กชายสราวุฒิ  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กระทงยาม
2. นางพัชราภรณ์  หิมานนท์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงทักษพร  วงษ์บา
2. เด็กชายอริยะ  สาคร
 
1. นางสาวยุพยงค์  ขจรผดุงกิตติ
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สีลาเรียง
 
1. นางสุรีรัตน์  วงษ์ศิริ
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายณัฎฐา  ปะธรรมยะเต
2. เด็กหญิงอริศรา  ลุนลา
 
1. นางสาวพัชนี  วิลัยรักษ์
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงสริญญา  วิริยะประเสริฐ
2. เด็กหญิงอินธุอร  อัศวะสุวรรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กระทงยาม
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 29 1. เด็กชายวีรภัทร  งามเถื่อน
2. เด็กชายอุเทน  ละอองพราว
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  แม้นมาตรา
 
1. นางสาวพัชนี  วิลัยรักษ์
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายกฤษดา  จำเนียรการ
2. เด็กชายจิรายุ  ยังอารี
3. เด็กชายนพดล  ไกรราตรี
 
1. นางสาวยุพยงค์  ขจรผดุงกิตติ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กชายตุลา  เคนด่าน
2. เด็กหญิงเกศริน  เนตรสีเงิน
3. เด็กชายแดนเทพ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวยุพยงค์  ขจรผดุงกิตติ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอวงษ์
2. เด็กชายนันทวุฒิ  สมเมือง
3. เด็กหญิงลมิตา  เสมอวงศ์
 
1. นางพัชราภรณ์  หิมานนท์