สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังตะโก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 34 1. เด็กชายสหรัถ  พานเกล้า
2. เด็กหญิงอรวี  พุ่งลัดดา
 
1. นางสาวกัลยา  เสมอวงค์
2. นางสุวภา  เตชะมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูใบบัว
2. เด็กชายสราวุฒิ  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กระทงยาม
2. นางพัชราภรณ์  หิมานนท์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงสริญญา  วิริยะประเสริฐ
2. เด็กหญิงอินธุอร  อัศวะสุวรรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กระทงยาม