สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังตะโก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงมาริสา  ตุนภรณ์
 
1. นางพัชราภรณ์  หิมานนท์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอวงษ์
2. เด็กชายนันทวุฒิ  สมเมือง
3. เด็กหญิงลมิตา  เสมอวงศ์
 
1. นางพัชราภรณ์  หิมานนท์