สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณนิกา  วังสะการ
 
1. นางเอกอัชฌา  มณีวงษ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงผกาสินี  นะที
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรบุญชู
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  วังสะการ
 
1. นางเอกอัชฌา  มณีวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวพูลสุข  ภูกงลี
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัททิยา  ภาภักดี
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจเร  วรรณลักษณ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษี
3. เด็กหญิงอพินยา  สุวรรณเขต
 
1. นางสาวศุภาวดี  แซ่เตียว
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงหิรัญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 64 1. เด็กชายธีรพงษ์  แสงงาม
2. เด็กหญิงวรรณภา  สายหงษ์
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวเนาวรัตน์  หิงห้อยทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายปริญญา  เลิศนา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ทองหิน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวเนาวรัตน์  หิงห้อยทอง
 
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.16 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เคนคม
2. เด็กหญิงชนิตา  ชาตรี
3. เด็กหญิงชลาศัย  คิดอ่าน
4. เด็กหญิงนภาพร  วังสะการ
5. เด็กหญิงพิศมัย  เขียนโคกกรวด
6. เด็กหญิงภัททิยา  ภาภักดี
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์สอน
 
1. นางสุภารัตน์  ธรรมสา
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงหิรัญ
3. นางสาวเสาวนีย์  บัวแก้ว
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 -    
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลาศัย  คิดอ่าน
2. เด็กชายปัญญา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสุภารัตน์  ธรรมสา
2. นางสาวอุมาภรณ์  พิลาวุฒิ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 42.3 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิติพร  แซ่ตั๊น
 
1. นายปัญญา  ธรรมดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  บุญประกอบ
2. เด็กชายดำรงฤทธิ์  ทาระ
3. เด็กชายปริญญา  เลิศนา
4. เด็กหญิงอพินยา  สุวรรณเขต
5. เด็กชายอุทิศ  บัวเสนา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรบุญชู
2. นายปัญญา  ธรรมดี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎาพร  ด้วงเอก
2. เด็กชายชิชณุพงศ์  พุฒจีบ
3. เด็กหญิงวิกานดา  รังศิลป์
4. เด็กชายสิทธเวทย์  ละมิงทอง
5. เด็กชายเล็ก  เต่า
6. เด็กชายโด่ง  เนียงเปา
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นายดวงเด่น  เหมาะสมาน
3. นางสาวศุภาวดี  แซ่เตียว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกริช  แสงราช
2. เด็กชายนิธิกร  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายปัญญา  จันทร์แจ่ม
4. เด็กชายพลวัต  นัทธีประเสริฐ
5. เด็กชายศุภณัฐ  บุทธนา
6. เด็กชายอุทิศ  บัวเสนา
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทรงศรี
8. เด็กชายเจียระไน  เจือจันทร์
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นายดวงเด่น  เหมาะสมาน
3. นางสาวสุดารัตน์  เหมาะสมาน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  เลิศนา
2. เด็กหญิงสุรัชดา  พาเหม
3. เด็กชายไชยา  ชาชำนาญ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรบุญชู
2. นางสาวเนาวรัตน์  หิงห้อยทอง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิศมัย  เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  รู้เรื่องรัมย์
 
1. นางสาวชลลดา  ชาชำนาญ
2. นางเอกอัชฌา  มณีวงษ์
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 34 1. เด็กหญิงวรกมล  ผดุงโภชน์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  นิ่มอนันต์
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 27 1. เด็กชายจักรพงศ์  เพ็ชรสี
2. เด็กชายพิริยพล  ภูทัดใบ
3. เด็กหญิงอินทิรา  วังสะการ
 
1. นางสาวตรีเนตร  ภูสุโคตร
2. นางเพ็ญจันทร์  นิ่มอนันต์