สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 64 1. เด็กชายธีรพงษ์  แสงงาม
2. เด็กหญิงวรรณภา  สายหงษ์
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวเนาวรัตน์  หิงห้อยทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  บุญประกอบ
2. เด็กชายดำรงฤทธิ์  ทาระ
3. เด็กชายปริญญา  เลิศนา
4. เด็กหญิงอพินยา  สุวรรณเขต
5. เด็กชายอุทิศ  บัวเสนา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรบุญชู
2. นายปัญญา  ธรรมดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิศมัย  เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  รู้เรื่องรัมย์
 
1. นางสาวชลลดา  ชาชำนาญ
2. นางเอกอัชฌา  มณีวงษ์