สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณนิกา  วังสะการ
 
1. นางเอกอัชฌา  มณีวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัททิยา  ภาภักดี
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายปริญญา  เลิศนา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ทองหิน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวเนาวรัตน์  หิงห้อยทอง
 
4 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.16 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เคนคม
2. เด็กหญิงชนิตา  ชาตรี
3. เด็กหญิงชลาศัย  คิดอ่าน
4. เด็กหญิงนภาพร  วังสะการ
5. เด็กหญิงพิศมัย  เขียนโคกกรวด
6. เด็กหญิงภัททิยา  ภาภักดี
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์สอน
 
1. นางสุภารัตน์  ธรรมสา
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงหิรัญ
3. นางสาวเสาวนีย์  บัวแก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  เลิศนา
2. เด็กหญิงสุรัชดา  พาเหม
3. เด็กชายไชยา  ชาชำนาญ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรบุญชู
2. นางสาวเนาวรัตน์  หิงห้อยทอง