สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณพิมล  นรชาญ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีธรรม
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศิลาลักษณ์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงสุจารี  ประสิทธิวัฒน์
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรายละเอียด
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  หลำคำ
2. เด็กหญิงสรนันท์  สายทอง
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
2. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ศิรินภาทรัพย์
2. เด็กชายสุวสันต์  ทับมงคล
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  เลิศประเสริฐเวช
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงนิตยา  อานุภาพ
 
1. นางสาวสิรินภา  เพชรชม
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  คุณสีมา
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนะพล  แผ่นทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  สอนสุข
3. เด็กชายสิทธิชัย  ประสิทธิวัฒน์
 
1. นางปราณี  คงไทย
2. นางสาวปราณี  แข่งขัน
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงชลลดา  ภูมมา
3. เด็กหญิงอาระยา  บุราณสุข
 
1. นางสาวปราณี  แข่งขัน
2. นางปราณี  คงไทย
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษนัย  ธรรมรักษ์
2. เด็กชายรชต  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวปราณี  แข่งขัน
2. นางสาวปิ่นมณี  ดวงหะทัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงญาดา  ดอกลัดดา
2. เด็กหญิงปานวาด  พลอยศรี
3. เด็กหญิงมนัญญา  วงเวียน
4. เด็กหญิงรติมา  อันนอก
5. เด็กหญิงศิริญา  เกษแก้ว
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
2. นางสาวจันทนี  หรินทรานนท์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิภาพร  หงษา
2. เด็กหญิงนริศรา  มั่นยืน
3. เด็กหญิงศราวรรณ  จิตต์พูนผล
4. เด็กหญิงศศิประภา  วิบูลย์อรรถ
5. เด็กหญิงสุธิดา  จำบุญ
 
1. นางสาวกุลญา  เกตุสุวรรณ์
2. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำสิน
 
1. นางสาววัชรี  เทศพุ่ม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กชายคฑาวุธ  เลิศคุณานนท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แพง
 
1. นางสาวจันทนี  หรินทรานนท์
2. นางจิรา  โอบอ้อม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 64 1. เด็กชายธนิษฐ์  ปราณสิริเวโรจน์
2. เด็กหญิงอรณิชา  ตรงดี
 
1. นางจิรา  โอบอ้อม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ธีรโชติตระกูล
2. เด็กชายสิริกร  ปราณสิริเวโรจน์
 
1. นางจิรา  โอบอ้อม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 60.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  ร่มโพธิ์ทอง
2. นายธีรวัฒน์  จันทร์กอง
3. นางสาวนาวิกา  เปรมกมล
4. เด็กหญิงบุญธิดา  ชื่นบุญ
5. เด็กหญิงฝนดาวศิริ  สิงหจันทร์
6. นางสาวพรพรรณ  ใสสะอาด
7. นางสาววรรณพิมล  นรชาญ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงอุไร
9. นางสาวสุริสา  แซ่เจี่ย
10. เด็กหญิงโสภา  ไรรัตน์
 
1. นางสาวจันทนี  หรินทรานนท์
2. นายวรัญญู  วันนา
3. นางสาวสิรินภา  เพชรชม
 
21 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธันญ์ชนก  เทียนปิ๋วโรจน์
2. เด็กชายรณกร  บุญเจือ
3. เด็กหญิงรัตติกา  สามารถ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กชายกร  คงเจริญ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
23 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  เพ็งเพชร
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิชชุดา  คำจันศรี
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
25 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวรรณา  สะบาย
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
26 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนิษฐา  วงเวียน
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
27 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ดวงจิต
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  มะลิวัลย์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
28 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทนา  นิ่มแนบ
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แซ่โก
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
29 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีธรรม
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
30 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายมงคล  ไกรนอก
3. เด็กชายศิริโชติ  ทองกองนอก
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
31 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายธีรเดช  ผาสุข
2. เด็กชายประวิตร  ช่างบัว
3. เด็กหญิงวันดี  บัดตาละโฟ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสายอรุณ  พิมบูลย์
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  พลวิชัย
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แห้งสมบูรณ์
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยญะฤทธิ์  รักอุบล
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันญา  หน่อจันทร์
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรธนภูมิ  มีอุดร
2. เด็กหญิงอฐิติญา  อันโยธา
 
1. นางสาววัชรี  เทศพุ่ม
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  พลวิชัย
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ธีรโชติตระกูล
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุรักษ์
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  เทียนปิ๋งโรจน์
5. เด็กหญิงรัตนาพร  อุดมศรี
6. เด็กหญิงสุธาธินี  สุพรรณ์
 
1. นางพรทิวา  เ้กตุจำนงค์
2. นางสาวสิรินภา  เพชรชม
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายชนุตย์  ศรีแก้วบริบูรณ์
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
1. นางพรทิวา  เกตุจำนงค์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอังคณา  ราบเรือง
 
1. นายวรัญญู  วันนา
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายจิราพร  โอบโคกสูง
2. เด็กหญิงวันดี  ปัตตาละโฟ
3. เด็กหญิงอลิสา  พันธุ์แพง
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลดา  ภูมมา
2. เด็กหญิงชุติมา  สายสิงห์
3. เด็กหญิงวรรณานิภา  ศรีแ้ก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
43 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 78 เงิน 45 1. เด็กหญิงจารุมน  โฉมวิลัย
 
1. นางสาวพัชรียา  อินทอง
 
44 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 17 1. เด็กหญิงธนัชญา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีทิน
3. เด็กชายหนุ่ย  ชวน
 
1. นางสาวนุชจรี  แก้วภา
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 73 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงถาวร
2. เด็กชายวรวิทย์  วงเวียน
3. เด็กชายวีรภัทร์  สีเปีย
 
1. นางสาวโสภินันท์  อารีสกุลกิจ