สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงสุจารี  ประสิทธิวัฒน์
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรายละเอียด
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  หลำคำ
2. เด็กหญิงสรนันท์  สายทอง
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
2. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  เลิศประเสริฐเวช
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงนิตยา  อานุภาพ
 
1. นางสาวสิรินภา  เพชรชม
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  คุณสีมา
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  โสแสง