สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนะพล  แผ่นทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  สอนสุข
3. เด็กชายสิทธิชัย  ประสิทธิวัฒน์
 
1. นางปราณี  คงไทย
2. นางสาวปราณี  แข่งขัน
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษนัย  ธรรมรักษ์
2. เด็กชายรชต  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวปราณี  แข่งขัน
2. นางสาวปิ่นมณี  ดวงหะทัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงญาดา  ดอกลัดดา
2. เด็กหญิงปานวาด  พลอยศรี
3. เด็กหญิงมนัญญา  วงเวียน
4. เด็กหญิงรติมา  อันนอก
5. เด็กหญิงศิริญา  เกษแก้ว
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
2. นางสาวจันทนี  หรินทรานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กชายคฑาวุธ  เลิศคุณานนท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แพง
 
1. นางสาวจันทนี  หรินทรานนท์
2. นางจิรา  โอบอ้อม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 64 1. เด็กชายธนิษฐ์  ปราณสิริเวโรจน์
2. เด็กหญิงอรณิชา  ตรงดี
 
1. นางจิรา  โอบอ้อม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 60.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  ร่มโพธิ์ทอง
2. นายธีรวัฒน์  จันทร์กอง
3. นางสาวนาวิกา  เปรมกมล
4. เด็กหญิงบุญธิดา  ชื่นบุญ
5. เด็กหญิงฝนดาวศิริ  สิงหจันทร์
6. นางสาวพรพรรณ  ใสสะอาด
7. นางสาววรรณพิมล  นรชาญ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงอุไร
9. นางสาวสุริสา  แซ่เจี่ย
10. เด็กหญิงโสภา  ไรรัตน์
 
1. นางสาวจันทนี  หรินทรานนท์
2. นายวรัญญู  วันนา
3. นางสาวสิรินภา  เพชรชม
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กชายกร  คงเจริญ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ดวงจิต
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  มะลิวัลย์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
9 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีธรรม
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายมงคล  ไกรนอก
3. เด็กชายศิริโชติ  ทองกองนอก
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอังคณา  ราบเรือง
 
1. นายวรัญญู  วันนา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายจิราพร  โอบโคกสูง
2. เด็กหญิงวันดี  ปัตตาละโฟ
3. เด็กหญิงอลิสา  พันธุ์แพง
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลดา  ภูมมา
2. เด็กหญิงชุติมา  สายสิงห์
3. เด็กหญิงวรรณานิภา  ศรีแ้ก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีคชินทร์
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 73 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงถาวร
2. เด็กชายวรวิทย์  วงเวียน
3. เด็กชายวีรภัทร์  สีเปีย
 
1. นางสาวโสภินันท์  อารีสกุลกิจ