สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงอุมาพร  ผิวขาว
 
1. นางสาวลักขณา  หาญมะโน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ผิวขาว
 
1. นางราตรี  จันทร์สวย
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เถื่อนถ้ำ
 
1. นางสาวสุพิชาย์  อินทร์คำน้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกมลพร  ประสพพล
2. เด็กชายไตรภพ  หาญทะเล
 
1. นางสาวศิราภรณ์  อยู่หล้า
2. นายไพศาล  เจริญสุข
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วฉาย
2. เด็กชายธนบดี  พิทักษ์วงษ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  คำโสม
 
1. นายกฤตชัย  ญาณรักษ์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิจิตรา  วงศ์ชมภู
 
1. นายทวีป  ปาประโคน
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  แช่มช้อย
 
1. นายฉัตรชัย  ภาแกดำ
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.11 เงิน 4 1. เด็กชายกฤติน  อยู่ยืด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชนานันท์
3. เด็กชายชวิน  สมุดรัมย์
4. เด็กชายนัทธพงศ์  กาญจนโรจน์
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  สว่างแสง
6. เด็กหญิงวรรณธิณี  สายคำ
7. เด็กชายวรายุทธ  แซ่ฉั่ว
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สำเนียง
 
1. นางปุณยวีร์   ชัยสวัสดิ์
2. นางสาวสมฤดี  โพธิ์อนันต์
3. นางสาวสุนิสา  แก้วดี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  รุณนะ
2. เด็กหญิงปณิตา  รุจาคม
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  สมสุด
 
1. นางสาวภีมรตา  มาฤษี
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 51 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  มามขุนทด
2. เด็กชายภูเบศร์  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กชายสิงหนาท  ชังศรี
 
1. นางสาววัลลี  จันทรี