สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 70 เงิน 32 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สถิตย์บัลลังค์
 
1. นางสาวสุนีย์  วิถีธรรม
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เนาไธสงค์
 
1. นางสาวสุนีย์  วิถีธรรม
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรภา  อุทรดัน
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงทับทิม  เตโพธิ์
2. เด็กหญิงนุชจรี  ชู้รักรัมย์
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
 
1. นางกาญจนา  วรีพุฒซ้อน
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อักษร
 
1. นายธนภัทร  พรหมบรรดาโชค
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมามาก
2. เด็กหญิงอริศรา  กงศุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  ชุติมณีกุล
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวิธ  เจริญรัตนกุลชัย
2. เด็กชายศุรภา  ตั้งจินดาวัฒน์
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรายุ  พูลจันทร์
2. เด็กชายธนทัต  พุทธบุรี
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนกร  เสนาะเสียง
2. เด็กชายศิวกร  แสงมาศ
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาววรากรณ์  รังษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ประจันทร์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันศรีทอง
3. เด็กหญิงรักษิณา  บุญนำส่ง
4. เด็กหญิงเมธาวดี  ดีกล้า
5. เด็กหญิงไปรดา  จันทร์จิระวิทยา
 
1. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กหญิงสุภาสินี  แสงศรี
 
1. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 61 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายสิรวัชร์  รัตนสิทธิ์
 
1. นางสาวปรียาภา  พานเพ็ชรภากร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงวริศรา  ก้างออนตา
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อักษร
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาวพิมพ์พร  สุทธิธรรม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญานิศ  จิรเมธาวงศ์
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมามาก
3. เด็กหญิงมิรันตรี  เมธา
4. เด็กหญิงรักษิณา  บุญนำส่ง
5. เด็กหญิงวศินี  แซ่โก
6. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เพชรเสนา
7. เด็กหญิงวโรชา  โชติมงคล
8. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ทรัพย์เทียนทอง
9. เด็กหญิงอริสรา  กงศุล
10. เด็กหญิงอินทิรา  ชุติมณีกุล
 
1. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยืนยงค์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เงางาม
4. เด็กชายชัยวัฒน์  สว่าง
5. เด็กหญิงนริศรา  สาลีศรี
6. เด็กหญิงภีรดา  ญาณฉันทกุล
7. เด็กหญิงยลดา  แซ่ตั๊น
8. เด็กชายวรพงษ์  ด้วงสุวรรณ
9. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
10. เด็กหญิงสิริชาลี  ตั้งจิรันต์ธรรม
11. เด็กหญิงสุวรา  สวัสดีมงคล
12. เด็กชายอนิวัตติ์  ด้วงสุวรรณ
13. เด็กหญิงอภิชญา  นัคราเรือง
14. เด็กหญิงอรปรียา  พูลจันทร์
15. เด็กชายโยธิน  ชะลูด
 
1. นางสาวทักษ์สรณ์  จรรยารัตน์
2. นางสาววิจิตตรา  สมสกุล
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทิพย์มนต์
2. เด็กหญิงมนธิรา  กองสี
 
1. นางสาวปรียาภา  พานเพ็ชรภากร
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภานุพงษ์  เกลี้ยงไทยสงฆ์
2. เด็กหญิงภิรมย์พร  ดีเลิศ
3. เด็กหญิงอานารายา  สมบูรณ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  บุหงาเกษมสุข
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 31 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อักษร
 
1. นางเพ็ญศิริ  บุหงาเกษมสุข
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงภิรมย์พร  ดีเลิศ
 
1. นางเพ็ญศิริ  บุหงาเกษมสุข
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายยง   เหยียบ
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงมิรันตรี  เมธา
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรพงษ์  ด้วงสุวรรณ
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภาสินี  แสงศรี
 
1. นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิลาภ  ถิ่นทองหลาง
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงทับทิม  เตโพธิ์
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
27 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภาระเวช
2. เด็กหญิงจรรยา  กฤษวี
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  เจริญ
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วพรวน
5. เด็กหญิงวริศรา  -
6. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวทักษ์สรณ์  จรรยารัตน์
2. นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ
3. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายธนกิจ  แรตทอง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
 
1. นางสาววราภรณ์  รังษี
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วจรัญ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
2. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงภีรดา  ญาณฉันทกุล
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติมา  นาคจรุง
2. เด็กชายสหชัย  รินรักษา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางณภัทร  พรหมบรรดาโชค
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่ซื้อ
2. เด็กชายอนิวัตติ์  ด้วงสุวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  รังษี
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วจรัญ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภาระเวช
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อักษร
 
1. นางสาววราภรณ์  รังษี
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วจรัญ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์ทอง
 
1. นางช่อชบา  นาคบุญ
 
34 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนกิจ  แรตทอง
 
1. นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช
 
1. นางช่อชบา  นาคบุญ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แถมวิจิตร
2. เด็กหญิงทับทิม  เตโพธิ์
3. เด็กหญิงนุชจรี  ชู้รักรัมย์
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงรวิภา  พงษ์สนิท
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาววิจิตตรา  สมสกุล
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เฮาประโคน
 
1. นางชาลินี  ธนกิจการเกษตร
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กชายชาริน  -
2. เด็กชายธีรยุทธ  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายสิริศักดิ์  หุ่นหิรัญ
 
1. นางชาลินี  ธนกิจการเกษตร
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ชินทอง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วพรวน
3. เด็กหญิงอภิชญา  รักษาศีล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ประภากรวณิชกุล