สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
 
1. นางกาญจนา  วรีพุฒซ้อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 61 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายสิรวัชร์  รัตนสิทธิ์
 
1. นางสาวปรียาภา  พานเพ็ชรภากร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทิพย์มนต์
2. เด็กหญิงมนธิรา  กองสี
 
1. นางสาวปรียาภา  พานเพ็ชรภากร
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนกิจ  แรตทอง
 
1. นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ