สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เนาไธสงค์
 
1. นางสาวสุนีย์  วิถีธรรม
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรายุ  พูลจันทร์
2. เด็กชายธนทัต  พุทธบุรี
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนกร  เสนาะเสียง
2. เด็กชายศิวกร  แสงมาศ
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาววรากรณ์  รังษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญานิศ  จิรเมธาวงศ์
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญมามาก
3. เด็กหญิงมิรันตรี  เมธา
4. เด็กหญิงรักษิณา  บุญนำส่ง
5. เด็กหญิงวศินี  แซ่โก
6. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เพชรเสนา
7. เด็กหญิงวโรชา  โชติมงคล
8. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ทรัพย์เทียนทอง
9. เด็กหญิงอริสรา  กงศุล
10. เด็กหญิงอินทิรา  ชุติมณีกุล
 
1. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายยง   เหยียบ
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงมิรันตรี  เมธา
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช
 
1. นางช่อชบา  นาคบุญ