สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรภา  อุทรดัน
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวิธ  เจริญรัตนกุลชัย
2. เด็กชายศุรภา  ตั้งจินดาวัฒน์
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงวริศรา  ก้างออนตา
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อักษร
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาวพิมพ์พร  สุทธิธรรม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยืนยงค์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เงางาม
4. เด็กชายชัยวัฒน์  สว่าง
5. เด็กหญิงนริศรา  สาลีศรี
6. เด็กหญิงภีรดา  ญาณฉันทกุล
7. เด็กหญิงยลดา  แซ่ตั๊น
8. เด็กชายวรพงษ์  ด้วงสุวรรณ
9. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
10. เด็กหญิงสิริชาลี  ตั้งจิรันต์ธรรม
11. เด็กหญิงสุวรา  สวัสดีมงคล
12. เด็กชายอนิวัตติ์  ด้วงสุวรรณ
13. เด็กหญิงอภิชญา  นัคราเรือง
14. เด็กหญิงอรปรียา  พูลจันทร์
15. เด็กชายโยธิน  ชะลูด
 
1. นางสาวทักษ์สรณ์  จรรยารัตน์
2. นางสาววิจิตตรา  สมสกุล
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภาระเวช
2. เด็กหญิงจรรยา  กฤษวี
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  เจริญ
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วพรวน
5. เด็กหญิงวริศรา  -
6. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวทักษ์สรณ์  จรรยารัตน์
2. นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ
3. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายธนกิจ  แรตทอง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
 
1. นางสาววราภรณ์  รังษี
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วจรัญ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
2. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงภีรดา  ญาณฉันทกุล
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติมา  นาคจรุง
2. เด็กชายสหชัย  รินรักษา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางณภัทร  พรหมบรรดาโชค
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่ซื้อ
2. เด็กชายอนิวัตติ์  ด้วงสุวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  รังษี
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วจรัญ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภาระเวช
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อักษร
 
1. นางสาววราภรณ์  รังษี
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วจรัญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์ทอง
 
1. นางช่อชบา  นาคบุญ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แถมวิจิตร
2. เด็กหญิงทับทิม  เตโพธิ์
3. เด็กหญิงนุชจรี  ชู้รักรัมย์
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงรวิภา  พงษ์สนิท
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาววิจิตตรา  สมสกุล
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กชายชาริน  -
2. เด็กชายธีรยุทธ  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายสิริศักดิ์  หุ่นหิรัญ
 
1. นางชาลินี  ธนกิจการเกษตร