สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาติประโคน
2. เด็กหญิงพรรลา  เรียง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชัดทรวง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 35 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุตรน้อม
2. เด็กชายประเสริฐ  พางาม
 
1. นางสมพร  เกตุวัตถา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พวง
2. เด็กชายอติชาติ  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสมพร  เกตุวัตถา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอติชาติ  ทองธรรมชาติ
2. เด็กชายอนุพงษ์  อรัญ
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
2. นางอมรรัตน์  สว่างพิทักษ์พร
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พวง
 
1. นางอมรรัตน์  สว่างพิทักษ์พร
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แซ่โล้ว
 
1. นางอมรรัตน์  สว่างพิทักษ์พร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนธรณ์  ตันสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดา  ถาวร
3. เด็กหญิงพรรลา  เรียง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 51 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  เกตุวัตถา
2. เด็กชายวอน  กิรัมย์
3. เด็กชายวุฒิชัย  พวง
 
1. นางชลลดา  เกตุวัตถา
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิงอี  ลม
2. เด็กหญิงชนานันท์  สมสมัย
3. เด็กหญิงเดฟ  ทา
 
1. นางชลลดา  เกตุวัตถา