สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พวง
2. เด็กชายอติชาติ  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสมพร  เกตุวัตถา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอติชาติ  ทองธรรมชาติ
2. เด็กชายอนุพงษ์  อรัญ
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
2. นางอมรรัตน์  สว่างพิทักษ์พร
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 51 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  เกตุวัตถา
2. เด็กชายวอน  กิรัมย์
3. เด็กชายวุฒิชัย  พวง
 
1. นางชลลดา  เกตุวัตถา