สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยมะระ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสุภาวดี   วรรณสิงห์
 
1. นางอรนุช  เนื่องจำนงค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 57 1. เด็กชายวินัย  ชนะพันธ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์เจริญ
 
1. นางกัญญา  จิตรีวรรณ์
2. นางณัฐกานดา  แก้วทน